Nå er det viktig at denne meldingen ikke ender opp ingensteds!

Publisert

Forsideillustrasjon Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Forsideillustrasjon Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

11. juni la regjeringen frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid". Norsk Industri mener meldingen er en god bunnplanke, og gir fakta og beskrivelser av relevante bransjer, teknologier og muligheter.

Stortingsmeldingen tar sikte på å vise hvordan Norge skal nå klimamålene, hvordan industri utvikles og hvordan omstillingen bidrar til at arbeidsplasser skapes og beholdes. Et viktig tema er hvordan vi kan produsere og fordele nok strøm til nye og gamle næringer.

> Gå til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Beskrivelse av kraftproduksjonen i dag og analysene for fremtiden har lagt seg på et nivå som er gjenkjennbart. Det er både riktig og viktig at meldingen behandler fornybare og fossile energiressurser samlet. Videre er vi godt fornøyd med at meldingen har lyttet til innspill om dette, som har kommet fra arbeidet med en felles energi- og industripolitisk plattform fra NHO, LO, landsforeningene og forbundene.

– Det er bra at regjeringen har satt ned en egen hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal se på hvordan strømnettet kan bygges ut raskere og forbedres. Dette er helt avgjørende for veien fremover, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri har allerede, sammen med flere andre aktører, oversendt konkrete forslag til forsering av prosessene. I innspillet peker vi på SIVA som tilrettelegger og risikoavlaster, slik at industritomter raskt kan klargjøres.

> Les mer her

Må jobbe mer på tvers

Meldingen tar først og fremst for seg Olje- og energidepartementets ansvarsområder. Beskrivelsene av CO2-håndtering, hydrogen, vind- og vannkraft og olje- og gassnæringen osv. er gode. Men regjeringen hadde en gylden mulighet til å se industri-, klima- og energipolitikken enda tettere i sammenheng. De utnytter bare muligheten delvis. Til tross for at det står mye bra her, og meldingen peker i riktig retning på flere områder, er den fortsatt preget av en sektortilnærming i en tid hvor vi ser stadig flere utradisjonelle samarbeid for å bygge lange verdikjeder på nye områder. Politikken må gjøre som næringslivet – jobbe mer på tvers. Vi savner en grundigere gjennomgang av mulighetene for batteri og grønn ammoniakk. Videre er det skuffende at regjeringen ikke er mer offensiv i sin omtale av hvordan vi skal få på plass flere karbonfangstanlegg i Norge. Vi hadde forventet signaler om finansieringsmodeller som kan bidra til å forsere utviklingen, slik som bruk av differansekontrakter og fondsløsninger.

– Stortingsmeldingen legger et godt grunnlag for videre politikkutforming. Men vi skulle sett at det var mer konkret politikk for gjennomføring. Helhetlig tilnærming og forvaltning, tidsplaner som gir prosjekter i tide, rolleavklaring og samarbeid med andre nasjoner er avgjørende, sier Lier-Hansen.

Trenger rask etablering av hjemmemarked for havvind

For havvind må det raskt kommer på plass en fremtidsrettet modell for et Nordsjønett, inkludert en finansieringsmodell som bidrar til å utløse investeringer. Det står for eksempel "Det legges opp til at aktørene til havs skal planlegge, bygge og finansiere nettanlegg til havs". Her mangler det avklaringer. Behandlingstid på konsesjoner og tildelinger må gjøres så hurtig som mulig innenfor forsvarlige rammer. Vi legger til grunn at havvindprosjektene også skal forsyne offshoreinstallasjoner.

Den globale vindindustrien utvikler seg raskt. Skal Norge lykkes, må vi ha på plass et betydelig hjemmemarked. Dette er svært viktig for leverandørindustriens eksportmuligheter i årene fremover.  

Kvalifikasjonskrav bør tydeliggjøres og gi muligheter for norske leverandørkjeder, slik at en ikke ender opp med "rene" auksjoner. Alternativt bør en bruke konsesjonstildelinger, slik vi allerede har god erfaring med fra norsk sokkel. Det må skje raskt og uavhengig av hvem som skal ta arbeidet med denne meldingen videre. 

Nye partnerskap og allianser gir økt verdiskaping

Politikken må gi større oppmerksomhet til hvordan skape verdier av energiressursene, og ikke bare gi oppmerksomhet til hvordan verdier skal skapes ved uttak av ressursene. Markedstilgang og eksport av produkter, løsninger og rikelig tilgang til energi er nødvendig. Prosessindustrien er Norges nest største eksportbransje. En helhetlig verdikjedetilnærming legger grunnlaget for videreutvikling av eksisterende virksomheter, allianser, nyetableringer og eksportvekst i årene fremover. Dette er også svært viktig for leverandørindustrien til både havvind, olje og gass og maritim industri. Det er daglig annonsering av nye partnerskap og allianser innen havvind og hydrogen for eksempel, da er det viktig at rammeverk utvikles tidsnok, at uklarheter om infrastruktur hindrer investeringer og at det i fremtiden er attraktivt å utvikle og drive industri med de laveste utslipp i Norge.

–  En god kraftbalanse er navet i den grønne omstillingen på land og på sokkelen. Politikken må utformes slik at det skapes trygghet for at industrien får langsiktig tilgang til elektroner til konkurransedyktige priser, sier Stein Lier-Hansen.

 Vi hadde forventet mer konkrete signaler på virkemiddelsiden. I en verden som konkurrerer hardt om å komme først i mål, trenger vi partnerskap mellom det offentlige og private. EU meisler ut stadig nye regler og virkemidler og konkurrentlandene våre tilrettelegger gjennom mer treffsikre tiltak. Det bør raskt komme på plass konkret politikk for gjennomføring, inkludert endringer og konkretisering av tiltak og virkemidler som treffer behovene!