Klimaplan 2030: – Ambisiøs

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ved fremleggelsen av Klimaplan 2030. Foto: Martin Lerberg Fossum / KLD

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ved fremleggelsen av Klimaplan 2030. Foto: Martin Lerberg Fossum / KLD

8. januar la regjeringen frem den nye klimaplanen for å nå klimamålene i 2030. Det er en ambisiøs plan som Norsk Industri ønsker velkommen.

Klimaplanen legger opp til omfattende utslippskutt i alle sektorer basert på grønn omstilling. Dette er i tråd med industriens egne mål om utslippskutt med økning i verdiskapingen.

Utslippsreduksjoner gjennom avtaler mellom myndigheter og industrien har vist seg å være et svært styringseffektivt virkemiddel. For eksportrettet ikke-kvotepliktig industri er avtaler et bedre og mer effektivt virkemiddel enn avgifter, som kan gi uforutsigbare konkurranseulemper mot utenlandske konkurrenter. Industrien er beredt til å ta dette virkemiddelet i bruk på flere områder for å sikre utslippsreduksjoner på en kostnadseffektiv måte.

– Det vi trenger frem mot 2030 er en klimapolitikk som er styringseffektiv, dvs. avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt. Økte avgifter gir ikke den nødvendige styringseffektiviteten, men vil snarere svekke bedriftenes muligheter for den nødvendige omstillingen. Vi er klare til å inngå klimaavtaler som leverer reelle klimakutt og vil løfte dette i vår dialog med Stortinget, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Kunstig skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor

Regjeringen vil vurdere opptrapping av CO2-avgiften for ikke-kvotepliktige avfallsforbrenningsanlegg i statsbudsjettet for 2022. Norsk Industri er opptatt av likest mulig rammebetingelser mellom kvotepliktige samforbrenningsanlegg i industrien og ikke-kvotepliktige kommunale forbrenningsanlegg.

Norsk Industri mener det er viktig at det legges opp til bruk av offentlige innkjøp som driver for omlegging. Det at det offentlige skal etterspørre grønne løsninger f.eks. på transport vil være svært positivt for industrien.

– Norsk Industri mener det er et kunstig skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, og dette vises særlig i mandatet til Enova. Vi mener dette skillet må fjernes for å sikre av Norge kan nå målene i 2030, sier Lier-Hansen.

> Les mer på regjeringen.no