Norsk Industri

Innhold

Innlemmelsen av EUs 3. energimarkedspakke

Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Stortinget skal behandle innlemmelsen av EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke den 22. mars. Norsk Industri støtter regjeringens framlegg og mener det av hensyn til våre gass- og fornybarressurser er helt avgjørende at vi deltar i dette markedet på like vilkår og med like spilleregler. Det er i hovedsak dette tredje energimarkedspakke handler om.

Arbeiderpartiets landsstyremøte vedtok 14. mars en uttalelse om saken. Den inneholder gode presiseringer av rammene for norsk energipolitikk og betingelser for en deltakelse i 3. pakken.

- Norsk Industri deler Arbeiderpartiets presiseringer av rammene for norsk energipolitikk og de kravene som stilles i uttalelsen. Vi må hegne om det komparative fortrinnet som ren norsk vannkraft gir oss, kommenterer Stein Lier-Hansen.

Utenlandskabler påvirker kraftprisnivået i Norge. Vi er allerede tett koblet på det europeiske markedet gjennom flere kabelforbindelser til utlandet. To er under bygging. Vi deler Arbeiderpartiets krav om at "Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes."

- Dette er en klok tilnærming som er helt i tråd med Norsk Industris posisjon og en vurdering som også deles av Statnett. Vi må over tid se effektene av de to som bygges, så får vi vurdere om det eventuelt kan være rom for flere.  At flaskehalsinntektene fortsatt skal kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet er også en viktig presisering, kommenterer Lier-Hansen.  

Så godt som all kraft som produseres og brukes i Norge er fornybar. Dette er et viktig konkurransefortrinn for Norges klimavennlige industri. Økt industriaktivitet i Norge heller enn andre steder er et godt klimatiltak, noe EUs tredje pakke og Energiunionen anerkjenner. Denne realiteten utfordres imidlertid av et virtuelt papir-instrument som kalles opprinnelsesgarantier.

Opprinnelsesgarantier skaper, på feilaktig grunnlag, tvil om renheten av norsk kraft og svekker klimagevinsten ved å produsere industriprodukter i Norge. Dette kan vi unngå ved at ordningen med opprinnelsesgarantier endres. OED er i gang med å vurdere ordningen. - Det er viktig at denne prosessen nå forseres kraftig. Vi mener dette også bør adresseres til Regjeringen i Stortingsbehandlingen, avslutter Stein Lier-Hansen.

> Les Arbeiderpartiets uttalelse

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!