Norsk Industri

Innhold

Industrien vil bli utslippsfri

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Les kommentaren fra Stein Lier-Hansen om den norske prosessindustrien og lavutslippssamfunnet.

Fra 90-tallet og frem til i dag, har industrien i Norge redusert sine utslipp med mellom 40 og 90 prosent (avhengig av type utslipp), samtidig som produksjonen har økt med 32 prosent. Dette gjør at industrien fremstår som den eneste samfunnssektor som har tatt kutt i utslipp.

Den tidligere direktøren i Statens Forurensningstilsyn, Håvard Holm, sa det slik i et avisintervju for noen år siden:

- Industrien har gjort jobben, all den farlige forurensingen er borte.

Denne uforbeholdne rosen fra en meget anerkjent fagmann innebærer imidlertid ikke at industriens kvinner og menn tar det roligere fremover. Snarere tvert imot. Norsk Industri har nå utarbeidet til sammen 8 "veikart", der ambisjonen er å ta ulike industribransjer inn i en ny tid, knyttet opp mot Paris-avtalens forpliktelser. Det første veikartet som ble utarbeidet, er "Veikart for prosessindustrien", en industri som eksporterer for 200 milliarder kroner årlig.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier dette om veikartet:

- Vår visjon er at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter. Samtidig skal klimagassutslippene reduseres til null. Dette er mulig dersom vi lykkes med å utvikle og ta i bruk teknologiene som er beskrevet i veikartet.

Last ned Veikart for prosessindustrien

Han fortsetter:

- I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk i produksjon og ved bruk. Det vil også være økt behov for produkter til produksjon og lagring av fornybar energi. Den norsk prosessindustrien er godt posisjoner for dette, og bør derfor forbli verdensledende innen energi, klima og miljø.

Også de øvrige veikartene til Norsk Industri har klima og miljø som et aktivt satsingsområde, i likhet med effektivisering, digitalisering og automatisering. Det må til for å være konkurransedyktig globalt.

Stein Lier-Hansen ser store muligheter for industrien i Norge:

- Høykostlandet Norge vil ha mye å tjene på effektivisert produksjon. Vi ser det allerede i dag hvordan industrien omstiller seg og er annerledes enn andre bransjer. I likhet med andre land, er Norge i rask endring. Klimakravene krever mye av oss. Vi er innstilt på å levere varene. Til beste for bedriftene og det samfunn som omgir dem.