Hvordan skape verdier av norske energiressurser?

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Olje- og energiminister Tina Bru på scenen

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: OED

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Norsk Industri har sendt sine innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen og til veikartet for hydrogen.

– Mitt mål er at norske energiressurser, både olje, gass og fornybar energi, også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal vise hvordan regjeringen vil legge til rette for fortsatt verdiskaping og industriell utvikling basert på energiressursene våre. Viktige tema i meldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

> Les mer på regjeringen.no

Norsk Industri er positiv til at regjeringen skal legge frem en slik Stortingsmelding, og har sendt inn to innspill til denne.

Vi er opptatt av at meldingen må ha en helhetlig verdikjedetilnærming. Skal Norge utvide bredden i mulige eksportprodukter, utvikle nye verdikjeder og bidra til flere arbeidsplasser, er det viktig at energiressursene tas i bruk i hele landet slik at det skapes ytterligere verdier. En slik tilnærming legger grunnlaget for videreutvikling av eksisterende virksomheter, allianser, nyetableringer og eksportvekst i årene fremover. Tilgang på kraft til fastlandsindustri og elektrifisering, havvind, CCS og et målrettet virkemiddelapparat er blant temaene som tas opp i innspillet.

> Last ned høringsinnspillet til Stortingsmeldingen

Regjeringen vil utarbeide et eget veikart for hydrogen. Norsk Industris andre innspill er viet dette veikartet. Hydrogen som energibærer gir veldig store muligheter, og det vil bli jobbet fremover med konkrete hydrogen-prosjekter. For eksempel vil økt bruk og videreforedling av hydrogen i industrien, og hydrogen sammen med CO2-lagring gi store muligheter og utslippsreduksjoner.

> Last ned høringsinnspillet til veikart for hydrogen