Flere viktige satsingsområder i regjeringens veikart for grønt industriløft

Næringsministeren og statsministeren lanserer veikart for grønt industriløft 23. juni 2022. Foto: NFD

Næringsministeren og statsministeren lanserer veikart for grønt industriløft 23. juni 2022. Foto: NFD.

Norsk Industri hilser velkommen Regjeringens veikart for grønt industriløft. Dette vil legge grunnlaget for grønn industriell satsing i Norge i årene fremover. Veikartet peker på en rekke satsingsområder og tiltak som skal bidra til økt verdiskaping og nullutslipp. Vi ser frem til konkretisering i tiden fremover.

Vi ser frem til Regjeringens nasjonale strategi for grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn. Her må det arbeides raskt. Norsk Industri har sammen med flere aktører foreslått konkrete tiltak, hvor SIVA spiller en viktig rolle.

Det er viktig at staten stiller opp med risikoavlastning for utbygging av infrastruktur. På den måten kan vi være i forkant ved bygging av nødvendig infrastruktur for forsert industriutvikling for å nå våre klimamål. Samtidig er det avgjørende at det arbeides kontinuerlig for at planprosesser og unødig bruk av innsigelser ikke hindrer grønn industriutvikling.

Industrien er fornøyd med satsingen på råvarer og mineraler, og at Regjeringen prioriterer utvikling av europeiske verdikjeder for kritiske råvarer.

Det er svært positivt at Regjeringen vil mobilisere mest mulig privat kapital gjennom internasjonalt konkurransedyktige risikoavlastningsordninger. De vil stille opp med målrettet risikoavlastning innenfor de sju satsingsområdene for grønt industriløft. Dette kan omfatte både lån, garantier og egenkapital. Vi merker oss at virkemiddelapparatet anslår behovet for statlig risikoavlastning til grønt industriløft til rundt 60 milliarder kroner frem mot 2025.

Norsk Industri er positiv til den varslede kompetansereformen for arbeidslivet med basis i trepartssamarbeidet. Det er bra at fagskolene rolle styrkes for å kunne svare raskere på industriens kompetansebehov. Tilsvarende trengs det styrket satsing på etter- og videreutdanning på universitetsnivå. Vi vil være aktive bidragsytere inn i dette arbeidet.

Det er bra at Regjeringen er så tydelige på at CO2-kompensasjonsordningen videreføres. Dette er en forutsetning for et grønt industriløft i Norge.

Industrien ser frem til å inngå klimapartnerskap med Regjeringen for å sikre klimagasskutt, med prosessindustrien og maritim sektor i front.

> Les også: Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe (regjeringen.no)

> Les veikartet her (regjeringen.no)