Det haster å få på plass en råvarestrategi

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Bilde av digitalt møte

Møte med næringsminister Iselin Nybø om råvarestrategi 18. mai 2021. Foto: Norsk Bergindustri.

18. mai deltok Norsk Industri, Norsk Bergindustri og Norsk Arbeidsmandsforbund i et møte med næringsminister Iselin Nybø, hvor temaet var mineraltilgang og behovet for en råvarestrategi.

Bakteppet er alvorlig nok. Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er et godt eksempel, hvor nesten alt kommer fra Kina. Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Dermed sitter vår verdensdel i en svært risikofylt råvareposisjon. EU ser utfordringen og har utarbeidet en handlingsplan for kritiske råvarer som ble lansert i fjor høst.

Slik Norsk Industri ser det, er mineralstrategi for kritiske råvarer i dag av avgjørende betydning for norsk Industri- og beredskapspolitikk, og med store sikkerhetsmessige implikasjoner.

Norsk Industris budskap til Nybø:

Slik Norsk Industri ser det, er mineralstrategi for kritiske råvarer i dag av avgjørende betydning for norsk industri- og beredskapspolitikk, og med store sikkerhetsmessige implikasjoner.

En parallell, energipolitikken:

Tidligere statsminister i Danmark og NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen understreket på Årskonferansen til Norsk Olje og Gass 17. mars 2019 at forsyning av olje og gass til Europa er en avgjørende sikkerhetspolitisk faktor. Han pekte på at sikker forsyning fra og til demokratier i verden er av avgjørende betydning for demokratienes stilling. Innlegget ligger på Youtube og bør sees (fra 21 minuttter).

I USA går forsvaret inn med tung finansiering for å sikre amerikansk industri tilgang på råvarer, der de i dag er avhengig av Kina som leverandør.

På samme måte er innsatsfaktorene - metaller og mineraler - som kreves i det grønne skiftet avgjørende for Europas og demokratienes stilling i verden. Uten en sikker og kraftig forsterket forsyning av disse råvarene vil Europa og Norge ende opp i en forsyningsmessig skvis. Det grønne skiftet fører til en mangedobling av vårt behov og vår avhengighet av disse ressursene. Handel og gjenvinning vil ikke gi tilstrekkelig sikkerhet og autonomi. Vi må legge til rette for å sikre vår egenforsyning.  

Når råvarekrisen først treffer markedet er det trolig for sent, slik vi erfarte ved innledningen til pandemien vi snart ser slutten på. Vi må sørge for å være forberedt på råvaresiden også.

Norge er en betydelig og teknologisk ledende produsent av metallurgiske produkter. Smelteverkene lager ferrosilisium, ferromangan, silikomangan, SI-metall, SIKA, titanoksid og noe stål med verdens reneste teknologi. Men råvarene kommer fra Gabon, Senegal, Brasil mv. Kull til visse metallurgiske prosesser er en svært knapp ressurs fra Sør-Amerika.

Vi fremstiller nikkel,kobolt, kobber og edelmetaller. Vi fremstiller sink. Men også denne produksjonen er basert på innført råstoff fra til dels andre verdensdeler.

Norge skal nå bygge opp en betydelig batteriproduksjon, utelukkende basert på importerte råvarer som hele verden etterspør. Dette kan vise seg å ikke ha bærekraft. Vi har også forutsetninger for å forsyne en permanentmagnetkjede som hele Europa trenger til e-mobilitet og vindkraft. Men det forutsetter politisk vilje til å være med å stake ut veien.

Slik statsråden redegjør for er tilknytningen til EU god, f.eks. via EUs RMSG. Også Norsk Industri har deltatt i dette arbeidet i senere år. Av det vi har sett så langt, har ikke arbeidet her resultert i noen reell styrking av råvaresituasjonen, kun en dokumentasjon av at situasjonen blir stadig mer alvorlig for EU og Norge.

Vi mener følgende tiltak er nødvendig:

A: Kartlegge Norges råvarebehov, hurtigarbeidende arbeidsgruppe

Vårt eksisterende råvarebehov må estimeres, våre sårbarheter identifiseres, og vi må klarlegge hvilke råvaremessige, kvantitative implikasjoner klimapolitikken har. Derfor ønsker vi at regjeringen snarest setter ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som også finner hvilke tiltak som trengs - for å sikre at en omlegging til en karbonfri økonomi kan gjennomføres i Norge.

I en slik arbeidsgruppe må den industrielle verdikjeden ha en solid plass og man må knytte beredskapsrelevant og sikkerhetspolitisk kompetanse til arbeidet.

B: Lovarbeid

Loven må tydeligere vise et formål som også er å sikre landets fremtidige tilgang til nasjonale kritiske mineralske råvarer.

Lovarbeidet i NOUen må justeres. I lys av den varslede og pågående råvarekrisen må mandatet utvides. Loven må tydeligere vise formålet og utformes slik at den sikrer landets fremtidige tilgang på nasjonale, mineralske råvarer. Regulatoriske flaskehalser må elimineres, slik EU tar mål av seg til å gjøre.

C: Finansiering

Virkemiddelapparatet må innrettes slik at det stilles risikoavlastende midler til rådighet for å få i gang ny mineralutvinning. Per i dag treffer ikke virkemiddelapparatet mineralnærings behov. Mineralressursene har vi.

Finansavisen 15. mai i år illustrerer godt hva vi står overfor – noe også tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen formulerte i debatt i februar 2019 som kan oppsummeres slik: "Uten kraftig økt tilgang på mineraler – intet grønt skifte. Norge må ta sin del av ansvaret."

I DN 12. mai skriver DN om hvordan det grønne skiftet driver oss i armene på Kina og endrer maktbalansen i verden. Vi minner derfor avslutningsvis om Fogh Rasmussens ord.

 

> Les mer hos Norsk Bergindustri