CO2-avgiften må utsettes

CO2 i skyen

Illustrasjon: AdobeStock

Regjeringen vil innføre en CO2-avgift for bruk av naturgass og LPG i ikke-kvotepliktige bedrifter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, samt metallurgiske og mineralogiske prosesser, fra 1. juli 2021. Dersom avgiften innføres før ESA har konkludert vil det oppstå en uholdbar risiko for industrien.

Finansdepartementet legger til grunn at kvotepliktige bedrifter innen disse industrisektorene kan fritas fra en CO2-avgift, men dette er fortsatt ikke avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

– Dersom avgiften innføres før ESA har konkludert vil det oppstå en uholdbar risiko for industrien. På grunn av den pågående og uavklarte prosessen med ESA må CO2-avgiften utsettes.

Det uttaler Norsk Industris adm.dir. Stein Lier-Hansen. Han er svært overrasket over at Finansdepartementet fortsatt ikke har klart å avklare rammene for kvotepliktig industri med ESA.

For de ikke-kvotepliktige industribedriftene mener Lier-Hansen at avgiften må utsettes til det er inngått forpliktende klimaavtaler med industrien. Han viser til at den foreslåtte avgiften treffer industri som er sterkt konkurranseutsatt, som ikke har noe alternativ til naturgass per i dag og som derfor er unntatt CO2-avgifter i våre naboland.

I forbindelse med behandlingen av klimameldingen foreslo opposisjonspartiene på Stortinget at industrien kan inngå sektorvise avtaler eller klimapartnerskap med staten, som et alternativ til avgift. Dette er i tråd med Norsk Industris forslag.

– En klimaavtale mellom industrien og staten vil sikre reduserte utslipp til avtalte tidspunkt, samtidig som industrien beholder sin konkurranseevne. Dette er langt mer styringseffektivt enn avgifter, og gjør at industrien kan investere i fremtidens klimateknologi, sier Lier-Hansen.