Videreføring av flere økonomiske tiltak

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen 10. november 2020. Skjermdump fra regjeringen.no

Finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen 10. november 2020. Skjermdump fra regjeringen.no.

Regjeringen har besluttet å videreføre midlertidige regler for sykepenger ved koronarelatert fravær, høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen, samt det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien.

Videreføring av regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Ved starten av koronabølgen i mars i år vedtok regjeringen midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronapandemien. Forskriften gjaldt opprinnelig til og med 31. desember i år. I forskriften er det bl.a. fastsatt redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager ved koronarelatert fravær.

I brev av 30. oktober i år ba Fellesforbundet og Norsk Industri om at denne ordningen måtte videreføres grunnet koronasituasjonen og de økte kostnader koronarelatert fravær har for industrien.

Regjeringen har fulgt opp vår felles henvendelse ved å foreslå for Stortinget å videreføre disse tiltakene også i 2021, foreløpig frem til og med 31. mars 2021. Regjeringen har videre åpnet for å vurdere behovet for ytterligere forlengelse.

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen

I mars vedtok også regjeringen en midlertidig bestemmelse om at dagpenger skal gis med 80 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er under tre ganger grunnbeløpet, og med 62,4 prosent av den delen av grunnlaget som er mellom tre og seks ganger grunnbeløpet. Dette gjelder både permitterte og ledige.

Den forhøyede satsen, som opprinnelig gjaldt til og med 31. oktober i år, ble tidligere i høst besluttet videreført ut 2020. Grunnet fremdeles stor usikkerhet i arbeidsmarkedet foreslår regjeringen nå å videreføre den økte satsen for dagpenger til og med 31. mars 2021, og at den midlertidige forhøyede satsen avvikles for alle nye og løpende tilfeller fra og med 1. april 2021.

Andre tiltak

Regjeringen har også foreslått videreføring av midlertidige regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær, samt videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til korononapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021.

Vi viser til Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) for mer informasjon om regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak.

Mer informasjon

Nye økonomiske tiltak (regjeringen.no)

> Gjeninnføring av kompensasjonsordningen

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på e-post advokat@norskindustri.no.