Søknadsbasert innreiseordning for kritisk vedlikehold på landanlegg i petroleumsvirksomheten

Aktuelt

Publisert

Equinor Refining Norway Mongstad. Foto: Helge Hansen / Equinor

Equinor Refining Norway Mongstad. Foto: Helge Hansen / Equinor.

Olje- og energidepartementet har bekreftet at det er vedtatt at utenlandsk arbeidskraft som skal utføre kritisk vedlikehold på landanleggene i petroleumsvirksomheten skal gis adgang til innreise gjennom en søknadsbasert innreiseordning.

Det er informert om at ordningen vil sikres gjennom endring i forskrift 19. februar 2021 nr. 470 om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2. Bestemmelsen første og annet ledd vil etter endringen få følgende ordlyd:

§ 2. Unntak fra innreiserestriksjonene

  1. Det kan etter søknad fra foretak som nevnt i § 3 gis unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som
    • har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, eller
    • skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.
  2. Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at utlendingen som nevnt i første ledd skal ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Olje- og energidepartementet orienterer i om at forskriftsendringen vil tre i kraft ganske umiddelbart, og at det er ventet at ordningen praktisk sett er tilgjengelig for søknadsmottak og behandling fra onsdag 17.03.2021.

Før det endelige regelverket som regulerer ordningen foreligger kan Norsk Industri ikke uttale seg med sikkerhet om forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når regelverket er kunngjort.

Dette unntaket fra innreiserestriksjonene innebærer ingen endringer i kravene til testing ved innreise, karantene og smittevern.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.