Presisering av nye endringer i covid-19-forskriften

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Covid-19-forskriften er nå oppdatert med nye endringer om blant annet karanteneregler og hjemmekontor. I tillegg har vi fått en presisering av reglene for grensependlere.

Smittekaranteneregler

De to ulike smittekarantenebestemmelser for omikron og andre varianter er slått sammen, se boks under. Vi viser særlig til unntaket i fjerde ledd, punkt c som gjelder barn og ungdom under 18 år som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede. Det betyr for eksempel at man ikke lenger må sende hele klasser i karantene dersom en i klassen er smittet.

4i.Krav om smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt, jf. § 3 første ledd, med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, skal testes med antigen hurtigtest eller med PCR-test så snart som mulig og med PCR-test på døgn 7 etter nærkontakten. Ved negativt testresultat på døgn 7 etter nærkontakten, kan karantenen avsluttes. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, kan ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid. Ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

  • a. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
  • b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  • c. er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Personer i karantene som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre og barn i smittekarantene kan gjennomføre samvær i karantenetiden.

Vær også oppmerksom på dette unntaket fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

§ 6e.Særskilt unntak fra innreisekarantene og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l., er unntatt fra smittekarantene etter § 4i i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. For personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære til person som er i isolasjon etter § 7, gjelder unntaket bare dersom de er fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd og bruker munnbind i arbeidstiden.

Helsepersonell som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR-test eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge er unntatt innreisekarantene. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruk av dette unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonellet er beskyttet mot SARS-CoV-2.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås.

> Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)

Spørsmål om listen skal rettes til DSB.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

> Gå til Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) (lovdata.no)

Grensependlere

Vi har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om hvorvidt grensependlere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått sykdom er unntatt testplikten ved ankomst jf. § 4d fjerde ledd bokstav d, eller om de må teste seg hver gang de ankommer Norge.

Departementet har svart at reglene må tolkes slik at også grensependlerne som er fullvaksinerte eller har gjennomgått sykdom har unntak fra testplikten etter § 4d fjerde ledd bokstav d.

Vedr. hvilken type test som kreves iht. § 6b: Helsedirektoratet forstår regelverket slik at både PCR og antigen hurtigtest kan benyttes, men at testen må tas av helsepersonell som melder testsvaret til MSIS.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.