Norsk Industri

Innhold

Ønsker en gradvis åpning av samfunnet

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har levert innspill til Helsedirektoratet om smitteverntiltak etter 13. april.

Helsedirektoratet har sendt ut følgende henvendelse i forkant av den varslede oppdateringen av smitteverntiltak etter 13. april:

For å vurdere effekt av innførte nasjonale tiltak mot Covid-19-pandemien, og eventuell oppskalering eller nedskalering, tar Helsedirektoratet imot deres vurdering av følgende:

  1. Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt eller utilsiktede negative effekter?
  2. Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn?
  3. Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer målrettet effekt enn dem vi har i dag?

Norsk Industri har hatt spørsmålene på en rask høringsrunde blant våre medlemmer, og har følgende kommentarer til smittevernstrategien.

Gradvis åpning

For å unngå at vi går fra en kortsiktig krise til en langsiktig dyp krise er det vår vurdering at en gradvis åpning av samfunnet må starte etter 13. april. Sentralt for å få samfunnshjulene i gang igjen er at barnehager og barneskoler gjenåpnes, slik at effektiviteten i arbeidsstokken bedres. Et element i dette vil også være at oppfordringen til bruk av hjemmekontor justeres. De som har mulighet for en trygg reisevei til og fra jobb må kunne benytte sin vanlige arbeidsplass.

Dersom det av smittevernhensyn ikke lar seg gjøre å gjenåpne barnehager og skoler ber vi om at virksomhetsledelsen kan gis anledning til å definere bedriftskritiske funksjoner / nøkkelpersonell og at slike gis rettigheter som samfunnskritisk personell har i dag.

> Les også: Ber om at barnehager og barneskoler åpner etter påske (vg.no)

Innreise

Det bes om at det åpnes for innreise for utenlandske fagarbeidere og at karanteneperiode for friske arbeidere som ikke faller inn under generelle karanteneregler unngås.

Forenklinger ved grenseoverganger, i havner og terminaler. Her oppstår det i dag unødige forsinkelser.

Produksjon av utstyr

En rekke av våre bedrifter ønsker å bidra med produksjon av smittevernutstyr og desinfeksjonsmidler. Vår erfaring etter flere uker med tett kontakt med Sykehusinnkjøp og vedtak i Helse Sør-Øst er at vi er overrasket over hvor lite margin man opererer med mht behov og beholdning. Mens man bruker milliarder av kroner til andre krisetiltak, opererer helsesektorens innkjøpere med for lite marginer.

Resultatet ser vi av lokalt mangel på utstyr flere steder, selv om man sentralt sier man har kontroll. Gitt den fortsatt usikre forsyningssituasjonen internasjonalt må det legges til rette for mer nasjonal produksjon av slikt utstyr. Avklaringene må komme raskt for de bedriftene som er aktuelle. Dette er også svært viktig for at behandlingskapasiteten i sykehusene skal holdes på høyt nivå og ikke tas ned pga. unødvendig forsiktighet i innkjøp.

Vår overordnede frykt er at feil politikk på dette området kan føre til at den begrensningsregulerende politikken blir videreført for lenge, og da til stor skade for samfunnsøkonomien.

Enkelte bedrifter sliter med å få beskyttelsesutstyr pga. manglende import- eller eksport-lisenser. Slik lisensiering må gjøres enklere og raskere.