Nye endringer i covid-19-forskriften

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Det har etter regjeringens pressekonferanse fredag 21. mai blitt kunngjort flere endringer i koronarelatert regelverk. Her gjennomgår vi de etter vår oppfatning mest bedriftsrelevante endringene.

Endringer i karantenehotellordningen (oppholdssted ved innreisekarantene)

Innledningsvis understrekes det at hovedregelen fremdeles er at en har karanteneplikt (innreisekarantene) i 10 døgn ved innreise til Norge, jf. § 4 første ledd bokstav a. Se også adgangen til å forkorte karantenetiden etter negativ PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst i § 4c første ledd. Endringene som ble kunngjort 27.05.2021 retter seg i hovedsak mot hvor man skal oppholde seg i karantenetiden.

Hovedregelen er fremdeles at man skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, se covid-19-forskriften § 5 første ledd.

For dem som de siste 10 døgnene før innreise har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B i covid-19-forskriften, er utgangspunktet at man skal oppholde seg på karantenehotell i hele karantenetiden.

De som ikke har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B, men har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg C, skal i utgangspunktet oppholde seg på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Unntakene fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden er delvis endret, se pdf. Legg særlig merke til at det ikke lenger er av betydning om reisen var nødvendig.

Endringer i reglene om arrangementer

En privat sammenkomst med 20 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten regnes nå ikke som et arrangement. Tidligere var antallet deltakere 10.

Det er i tillegg endringer i antallet personer som kan være til stede på et arrangement. Se pdf for en oversikt.

Endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger

Det har blitt innført et nytt og et utvidet unntak fra innreiserestriksjonene i etterkant av regjeringens pressekonferanse.

Ny § 2 første ledd bokstav a innebærer at utlendinger som er bosatt i et land eller område i EØS-/Schengen som ikke er omfattet av karanteneplikt, i utgangspunktet heller ikke er omfattet av innreiserestriksjonene. Utlendingen må ha oppholdt seg på hjemstedet de ti siste dagene før ankomst til Norge.

Hvilke områder som utløser og ikke utløser karanteneplikt følger av vedlegg A i covid-19-forskriften.

Utvidet § 3 bokstav h innebærer at også utlending som arbeider på flyttbar innretning som befinner seg i norsk indre farvann eller i norsk sjøterritorium når arbeidet er nødvendig for aktiviteten på kontinentalsokkelen, og utlending som arbeider på flyttbar innretning som utfører et midlertidig oppdrag på britisk sokkel er unntatt fra innreiserestriksjonene.

Endring i forskrift om ordning for unntak fra innreiserestriksjoner

Tidligere gjaldt vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene i inntil 14 dager fra vedtaksdato. Vedtak gjelder nå i inntil 30 dager fra vedtaksdato, jf. forskriftens § 8 første ledd.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.