Nye bestemmelser om sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner

Aktuelt, Nyhet

Publisert

I "Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien" har det blitt inntatt et nytt kapittel 3A om sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien.

> Gå til Kapittel 3A. Sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien

De nye reglene innebærer at arbeidstakere som:

  • er medlemmer av folketrygden
  • var ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021,

kan ha rett til sykepenger dersom de:

  • må være borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av koronapandemien
  • ikke mottar andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode.

Sykepenger gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven.

Etter forskriftens § 6-2 annet ledd gis kapittel 3A virkning fra 29. januar 2021 og gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

Vi gjør også oppmerksom på at Norsk Industri anbefaler medlemsbedrifter å inngå individuelle avtaler om rett for arbeidsgiver til å foreta trekk i lønn ved feilutbetalinger mht. forskutterte sykepenger, se arbeidsmiljøloven § 14-15. Avtalene bør inngås før forskuttering finner sted, og det bør presiseres at arbeidsgiver har rett til trekk i lønn dersom det viser seg at forskutteringen ikke var et rettmessig krav fra arbeidstaker eller dersom det forskutterte beløpet var for høyt. 

Det er NAV som forvalter ordningen, ved spørsmål om ordningen kan NAV kontaktes på telefonnummer 55 55 33 36. NAV har uttalt at de vil komme med nærmere praktisk informasjon om hvordan arbeidsgiver krever refusjon.

> Les mer om kompensasjon til utestengte EØS-borgere (nav.no)

Oppdatert 23. april:

Midlertidig forskrift om fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker etter § 3A-3 i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

> Gå til forskriften (lovdata.no)