Norsk Industri

Innhold

Ny forskrift og veileder om arbeid i karantenetiden

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt.

Regjeringen vedtok 22. juni en ny forskrift om endringer i Covid-19-forskriften. Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten så fremt vilkårene for unntak i Covid-19-forskriften § 6 åttende ledd er oppfylt.

Bestemmelsen har (per 22. juni 2020) følgende ordlyd:

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5 a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. [vår understrekning]

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5.

Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Norsk Industris smittevernveileder er oppdatert i samsvar med forskriften.

> Forskrift om endring i covid-19-forskriften (lovdata.no)

> Last ned veileder (norsk versjon)
> Last ned veileder (engelsk versjon)

Regjeringen åpner for reiser mellom Norge og Europa

25. juni kom meldingen om at regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

> Les mer her (regjeringen.no)

Spørsmål?

Spørsmål vedr. veilederen rettes til Norsk Industris advokatvakt (gjelder kun medlemmer):
E-post: advokat@norskindustri.no
Tlf.: 23 08 88 88