Norsk Industri

Innhold

Kritiske samfunnsfunksjoner

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Påbyggergruppen

Publisert

16. mars kom departementene med en liste over hvilke ansatte innenfor de funksjonene som er definert som samfunnskritiske som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Oppdatert 17. mars

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Justis- og beredskapsdepartmentet skriver at oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass. Oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og samfunnskritiske virksomheter.

> Les mer og se lista på regjeringen.no

> Status som samfunnskritisk samfunnsfunksjon - hva innebærer det?

Norsk Industri følger situasjonen nøye, og vil oppdatere saken fortløpende.

Her følger mer informasjon om:

Avfall og avløp

Miljødirektoratet har vurdert hvilke deler av verdikjedene for avfall og avløp som kan ha en samfunnskritisk funksjon og kritisk personell kan ha rett på et tilbud.

Matvare- og drivstofforsyning

Nærings- og fiskeridepartementet har avklart hvilket personell med viktige roller i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor matvareforsyningen og drivstofforsyningen som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn.

Kjøretøyverksteder

Nøkkelpersonell hos kjøretøyverkstedene og deres leverandører anses å ha en samfunnskritisk funksjon for å holde vare- og persontransportfunksjonene åpne og tilgjengelige for samfunnet.

Storulykkevirksomhet, industrivernpliktige virksomheter

I listen fremgår det at storulykkevirksomhet og industrivernpliktige virksomheter er samfunnskritiske med farlig stoff eller eksplosiver. Dette gjelder transportører av farlig gods, virksomheter som håndterer farlig stoff og virksomheter som håndterer eksplosiver. Mange større industribedrifter kan være omfattet av dette. Kritiske funksjoner er personell som er kritisk for å opprettholde sikker drift, sikring og egenberedskap innen produksjon, vedlikehold, lab, lager og logistikk, sjåfører, HMS, nødvendige administrative støttefunksjoner, industrivern.