Koronaviruset og kontrakter - er man beskyttet av force majeure?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Avtale, kontrakt

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri har bedt sine samarbeidspartnere i Advokatfirmaet Haavind om å se nærmere på hvilke kontraktsmekanismer som kan gjøre seg gjeldende i forbindelse med problemer handelen og industrien opplever som følge av koronaviruset.

Oppdatert 16. mars 2020 kl. 22.00

Dette gjelder spesielt i hvilken grad virusspredningen og de ulike tiltakene som innføres for å hindre spredningen tilfredsstiller kravene til fritak av ansvar under regler om force majeure.

- Det er mye usikkerhet der ute, og partene i handelen og industrien bør snakke sammen og forsøke å sammen finne gode løsninger uten at det blir for mange konflikter vedrørende ansvar under kontrakter, sier Christopher L. Sveen, partner i Advokatfirmaet Haavind.

Viktig med kommunikasjon mellom partene

Det er samtidig viktig at alle er sitt ansvar bevist og sjekker hvilke ordninger som gjelder under kontraktene sine og opptrer deretter. God informasjon mellom kontraktspartene er viktig, og de fleste kontrakter foreskriver særskilte varslingsregler som må oppfylles. Det er normalt ikke nok å sende et generelt brev til sine kontraktsparter om at leveransen kan bli påvirket av spredningen av koronaviruset eller tiltak som myndighetene har innført for å hindre spredning.

Alle må være oppmerksomme på at utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Det er derfor ikke uten videre slik at alle de følgene man nå ser av koronaviruset, og alle de tiltakene som iverksettes av bedriftene for å unngå videre spredning, gir grunnlag for fritak for ansvar.

- Selv om en pandemi av den typen vi her ser – og de hindringer som oppstår for næringen som følge av ulike restriksjoner, forordninger og forskrifter som lokale og nasjonale myndigheter kommer med - i de aller fleste tilfeller vil kunne gi grunnlag for å påberope seg force majeure, er det ikke gitt at dette gir grunnlag for fritak i å oppfylle kontrakten etter dens innhold. Dette må vurderes særskilt under den enkelte kontrakt, og særskilt når det kommer til hva som er begrunnelsen for at det ikke lar seg gjøre å oppfylle kontrakten som avtalt, sier Sveen.

Det er særlig viktig at alle nå ser etter løsninger som kan begrense de negative effektene av situasjonen. Det er viktig for norsk økonomi at man bestreber seg på holde hjulene i gang der det er mulig. Dette kan koste en del uten at det nødvendigvis betyr at man kan velte disse kostnadene over på den annen part i kontraktsforholdet. Offergrensen bør være relativt høy, men det kan ikke avkreves en uforholdsmessig innsats eller kostnad av den enkelte part for å overvinne følgende.

Advokatfirmaet Haavind har opprettet et eget team som står klare til å besvare spørsmål som bedrifter innenfor handelen og industrien måtte ha i tilknytning til koronaepidemien.

Avtale for Norsk Industris medlemmer

Norsk Industri har en samarbeidsavtale med Haavind som gir medlemsbedriftene rett til en gratis første konsultasjon, typisk i form av en telefonsamtale eller kortere epostutveksling, kombinert med gjennomgang av en begrenset tekst.

Last ned:
Kontaktpersoner i Haavind: