Koronasituasjonen - transport og logistikk

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Her finner du en oppsummering av saker av betydning for transport- og logistikkområdet.

Norsk Industri bistår våre medlemsbedrifter med å finne løsninger gjennom ulike etater for å finne løsninger som ikke er på plass fra myndighetenes side. Her har vi prioritert utfordringer som gjelder bedrifter som ansees som kritiske samfunnsfunksjoner. Vi har opprettet direktekontakt med personer i Samferdselsdepartementet, DSB, Tollvesenet og Statens vegvesen som gjør at vi kan gi medlemsbedriftene veiledning om hvordan de selv kan ta kontakt eller at vi tar kontakt på vegne av dere medlemmer.

Her er saker vi har videreformidlet og bidratt til å løse:

Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene
Statens vegvesen har endret sitt forrige unntaksvedtak fra 13. mars. Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, slik det var 13. mars, men skal gjelde all transport. Les mer her

Skjema som bekreftelse for sjåfører som utførertransportarbeid i kritisk samfunnsfunksjon
Norsk Industri har på lik linje med NHO Logistikk- og Transport og NLF utarbeidet et skjema som kan lette arbeidet for sjåfører som på vegne av en oppdragsgiver som oppfyller kravene til kritisk samfunnsfunksjon. Både underskrevet skjema og printet brev fra Helsedirektoratet må medtas etter sjåfør. Dette er som et alternativ frem til offentlig myndigheter oppretter et eget skjema.

Brev fra Helsedirektoratet om transportarbeid

Last ned skjema fra Norsk Industri

Kjøretøyverkstedene anses å ha en kritisk samfunnsfunksjon
Nøkkelpersonell hos kjøretøyverkstedene og deres leverandører anses å ha en samfunnskritisk funksjon for å holde vare- og persontransportfunksjonene åpne og tilgjengelige for samfunnet. Les mer her (se lista midt på sida)

Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer
Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager. Les mer her (toll.no)

Transportbransjen får midlertidig unntak fra konkurranseloven
Regjeringen har nå i prinsippet opphevet forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Dette betyr at man kan samarbeide om kontrakter. Samtidig som at det nå er tillatt å hjelpe hverandre, det er også slik at hjelpen må være strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket. Les mer her (nholt.no)

All godstrafikk kan gå som normalt
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Les mer her (regjeringen.no)

Unntak fra karanteneplikt
Unntak fra karanteneplikt gjelder for personer som:

  • er i arbeidsforhold hvor de reiser til og fra arbeid mellom bolig og arbeidssted, og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
  • er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen i egen sektor.
  • Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer

Les mer her (helsedirektoratet.no)

Midlertidig unntak for transport av farlig gods
De midlertidige unntakene gjelder for utløpte sertifikater, godkjenningsattester og tankkontroller. På grunn av den pågående situasjonen med smitte av koronavirus vil det i en periode fremover, både i Norge og i en rekke land, kunne bli redusert kapasitet eller bortfall av ulike tjenester som er nødvendige for å opprettholde nødvendige ADR-sertifikater og kontroller/godkjenninger. Les mer her (dsb.no)

Unntak for alkolås
Norsk Industri har videreformidlet at det nå også er et unntak for alkolås for M2- og M3-kjøretøy for å minske smittefare. Les mer her

Grensepassering fra eller gjennom Danmark
Norsk Industri har formidlet info som gjelder regelverket når som Danmark har stengt sine grenser og hva det har å si for transporter gjennom og fra Danmark til Norge. Les mer her