Innreisekarantene, testing og Covid-19-tester tatt ved grensestasjoner

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har fått en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet angående arbeidsreisende, testing og karantene.

Artikkelen er gammel, se siste oppdatering på Norsk Industris koronassider.

Personer som ankommer Norge fra et område i EU/EØS/Schengen med karanteneplikt skal som hovedregel i karantene i ti døgn (med mindre de ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19), se covid-19-forskriften § 4 bokstav a.

Det er gjort flere unntak fra denne hovedregelen, det vises i denne sammenheng blant annet til:

  • Covid-19-forskriften § 6b om unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger
  • Covid-19-forskriften § 6c om unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing

I begge unntakene fremkommer det at "Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen". Norsk Industri har mottatt flere henvendelser fra våre medlemsbedrifter angående hvorvidt Covid-19-tester tatt ved grensestasjoner anses tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret til testing iht. Covid-19-forskriften § 6b og § 6c.

Det bekreftes at test tatt ved grensestasjon kan benyttes i forbindelse med bruk av unntakene.

Vi informerer for ordens skyld om at personer som benytter unntaket i § 6c ikke kan arbeide før det foreligger negativ test etter ankomst til Norge. For personer som benytter seg unntaket i § 6b er det ikke krav om test før personen kan arbeide, men krav om jevnlig testing. Det er opp til arbeidsgiver å velge hvorvidt man vil benytte seg av unntaket i § 6b eller § 6c dersom personell krysser grensen til Norge fra Sverige eller Finland jevnlig for å arbeide.

Oppfordrer til kommunalt samarbeid

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Regjeringen har imidlertid besluttet å oppfordre kommunene til å tilby tester for driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner i virksomheter som ikke har tilgang til et tilfredsstillende privat tilbud. Helsedirektoratet har i brev til alle landets kommuner oppfordret til fleksible løsninger, tilpasset lokale forhold hvor arbeidsgivere kan inngå avtale med kommunal teststasjon for å få løst den praktiske gjennomføringen ved testing og oppfølgende svar.

Hvordan kommunen kan kreve refusjon for merarbeidet med testing av arbeidstakere, vil inngå som en naturlig del av disse avtalene.

Det er nå opp til bedriftene å gå i dialogen med kommunen. Det kan i denne sammenheng være hensiktsmessig å klargjøre hvor lang tid det vil ta å få tilbakemelding på en test tatt i regi av kommunene og hvorvidt svaret er egnet til å oppfylle det til enhver tid gjeldende regelverk.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt på e-post advokat@norskindustri..no.