Norsk Industri

Innhold

Hvordan unngå at bedriften stopper hvis dere får tilfelle av Covid-19?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Hva gjør bedriften dersom en ansatt blir smittet? Her har vi samlet noen råd.

Det er viktig å organisere arbeidsflyten slik at antall nærkontakter for hver ansatt minimeres. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Les mer om definisjonen av nærkontakt hos Folkehelseinstituttet.

Bedrifter som har iverksatt tiltak for å redusere antall nærkontakter på arbeidsplassen, vil ha et langt bedre utgangspunkt for å opprettholde produksjonen når Covid-19 oppstår hos ansatte.

Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
Tips til redusert nærkontakt og smittespredning

Vurder nye skiftordninger og rutiner som fører til at færre ansatte møtes fysisk.

Alle som kan bør jobbe hjemmefra.

Råd når ansatte må være fysisk til stede for å opprettholde produksjon:

 • Avdelinger/arbeidslag holdes mest mulig adskilt i tid og rom.
 • Minst mulig mobilitet mellom arbeidslag / kjerneteam.
 • Informer alle ansatte om viktigheten av å respektere avstand – helst 2 meter – til andre.
 • Informer alle ansatte om viktigheten av at hver enkelt i størst mulig grad avgrenser sin kontakt til sitt arbeidslag / kjerneteam.
 • Unngå fysiske møter. Hvis møter er helt nødvendig, hold møtet kort og med færrest mulig deltakere. Gjerne under 15 minutter.
 • MERK: Det er svært viktig at syke ikke møter på jobb/oppdrag dersom de er syke. Du skal ikke dra på jobb/oppdrag dersom du:
  • er vanlig forkjølet
  • har luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet)
  • innenfor de siste 14 dagene, har hatt nærkontakt med andre personer med sterk mistanke om eller diagnostisert Covid-19.

Øk hyppigheten på renhold. Vask med såpe og vann på flater som mange berører og områder der mange oppholder seg flere ganger daglig. Hold avstand til rengjørere for deres og din egen skyld.

Gå gjennom kantinerutiner. Unngå buffet, fordel tilgang på kantine på ulike avdelinger/arbeidslag, vurder matpakke.

Hva hvis noen ansatte blir syke med Covid-19?

Dersom noen i bedriften blir syke med Covid-19, må nærkontakter i 14 dagers karantene. Man må vurdere om spesielle områder skal desinfiseres. Øvrig personell kan fortsette å arbeide og bedriften kan opprettholde full eller redusert produksjon.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Dersom vi ikke klarer å opprettholde 2 meter avstand, men vi har innført smittevernutstyr som for eksempel visir eller plexiglass, vil det bety at vi da unngår karantene?

Svar: Det er smittevernslege som etter samråd med smittet pasient oppsporer og varsler nærkontakter om at de må gå i 14 dagers karantene. Den smittede må da fortelle om de tiltak som er iverksatt på arbeidsplassen og hvordan de har blitt konkret praktisert. Det vil bli mange ulike fortellinger fra virkeligheten. "Jeg måtte jobbe tett med Johnny en halvtime for 2 dager siden", " Vi har hatt plexiglass mellom meg og de andre og jeg har aldri hostet, spyttet eller måtte nyse på jobb" osv. Smittevernlegen avgjør så hvem som må i karantene.

Konklusjon: Jo bedre tiltak og jo bedre praktisering, jo færre må i karantene.

Etablering av krisestab

Hvem bør delta?

 • Jo flere involverte, jo mer utfordrende beslutningsprosesser.
 • Naturlige deltakere er ledergruppa samt aktuelle fagansvarlige (kommunikasjon etc.)

Bli enige om hvem som skal lede krisestaben (dette tenger ikke være adm. dir.)

 • Utvis tydelig lederskap, gi tydelige instrukser, fokus og rammer.
 • Etabler rollefordelingen: hvem gjør hva?

Skriv logg

 • Følg opp aksjonspunkter til punkt og prikke.

Stå i stormen sammen

 • Støtt og back hverandre, tommel opp, anerkjenn innsats osv. Dette gir motivasjon og energi til å stå på i en vanskelig periode.

«Omsorgslederskap»

 • Vær synlig og tilgjengelig, snakk med folk.
 • Vær varsom med å tulle / spøke. For mange kan det skape det mer usikkerhet.
 • Vis omsorg med respekt og verdighet – se og møt enkeltmennesket «der de er».
 • Ha daglig kontakt med dine medarbeidere. Fordel om nødvendig kontakten på flere.

Kartlegging av kritisk kompetanse

 • Hvilken beredskap har vi for å erstatte ansatte som har nøkkelkompetanse osv. I verste fall kan dette ramme hele produksjonen / verdikjeden.

Last ned tipsene

Hvordan formidle informasjon til ansatte?

Viktig med tidlig informasjon til alle berørte dersom noen skulle bli smittet eller satt i karantene. Hva har skjedd, hvorfor osv.

Oppfølging med daglig kontakt per telefon, sms og mail. Bør fordeles på flere om mulig.

Informer de ansatte før media, vinn tid dersom media er pågående. De ansatte skal ikke lese om saken på nett før intern informasjon er gitt.

Tenk nøye igjennom hvilket budskap som skal formidles. Husk informasjon på andre språk enn norsk dersom dette er relevant.

Hold budskapet enkelt, tydelig, kort og konsist. Folk oppfatter budskap ulikt. Noen tar poenget fort andre trenger tid.

Sett av tid til å svare på spørsmål. Mange er urolige, redde, bekymret, usikre. Å få et godt svar kan virke beroligende.

Ha en god kommunikasjon med smittevernoverlegen i kommunen. Mange er usikre f. eks. på sykdomsforløpet, hvor farlig er smitten, om det kan overføres til produktet osv. God kommunikasjon med smittevernoverlegen kan berolige. Råd og anbefalinger fra helsemyndighetene endres hele tiden derfor viktig med jevnlig oppdatering.

Unngå ryktespredning og spekulasjoner. Spør heller én gang for mye enn en gang for lite.

Vær tilgjengelig. Tilgjengelighet døgnet rundt på telefon er krevende, men viktig. Ansvaret bør fordeles, men ikke på for mange, da det fort kan bli gitt ulike svar.

Lag en Q & A (samling av spørsmål og svar) til alle ledere med de meste relevante spørsmål. Dette er et godt verktøy når man etter hvert får en del spørsmål fra sine medarbeidere.

Faste tidspunkter for formell informasjon / daglige statusrapporter fra ledelsen til alle ansatte.

Ledelsen bør delta i tavlemøter, avdelingsmøter etc.

Last ned tipsene

Tips til renhold

 • Bruk godkjente produkter med riktig dosering og virketid for desinfisering av harde overflater!
 • Bruk alltid egnet verneutstyr ihht. instruksjon på forpakning/produkt.
 • Sted og situasjon avgjør hva som er riktig renhold. Dersom du har behov for veiledning ta kontakt med din lokale leverandør av rengjøringsmidler.
 • Bøtte og klut frarådes for å hindre smittespredning. Industrirenhold krever særskilt ekspertise og erfaring. For et kontorlokale anbefales å benytte sentrifugetørre mikrofibermopper og -kluter.
 • Rengjør alltid helst fra minst til mest tilsmusset sted i lokalet.

Last ned tips

Retningslinjer for besøkende til bedriften

 • Minimer tilgang til bedriften for ikke-ansatte.
 • Følg råd fra Folkehelseinstituttet.
 • Følg råd fra bedriftshelsetjenesten.
 • Eksterne som skal inn på bedriftsområdet bør erklære, signere på et internt infoskriv, at de ikke har luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet) og at de ikke de siste 14 dager har hatt nærkontakt med andre personer med sterk mistanke om eller diagnostisert Covid-19.
 • Besøkende må gjøres kjent med de hygienetiltak og bevegelsesrestriksjoner bedriften har innført.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter (fhi.no)

Del tips og erfaringer

Vi oppfordrer bedrifter som har etablert løsninger til å komme med tips og dele erfaringer. Send gjerne en e-post til info@norskindustri, skriv "Tips til håndtering av Covid-19" i emnefeltet.