Flere tiltak for industrien i den nye krisepakken

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Stortinget ble natt til 31. mars enige om en ny krisepakke. En rekke tiltak for industrien ble behandlet.

Flere viktige punkter som er spilt inn har fått god mottakelse og er reflektert i vedtakene.

 • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring og presentere dette senest i Statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredningen av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake før påske 2020 med forslag om å gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.
 • Komiteen vil videre til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen vurdere hvorvidt det finnes muligheter innenfor regelverket til å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass, og ber regjeringen komme tilbake med en oppfølging av dette senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Regjering må komme tilbake til Stortinget med finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert budsjett med flere klimatiltak for norsk sokkel, og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 prosent, og ber regjeringen komme til dette i RNB.
 • Videre ber Stortinget regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent, og ber regjeringen komme tilbake med dette i RNB.
 • Stortinget setter av en milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.
 • Stortinget ber også om at regjeringen starter prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.
 • Stortinget ber regjeringen styrke reisegarantifondet ytterligere.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.
 • Lav mva-sats senkes ytterligere, til seks prosent.
 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket. Endringene skal gi adgang til å ta utdanning og opplæring under permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag.
 • Komiteen viser til at bevilgningene over kap. 572 post 60 rammetilskudd til fylkeskommunene økes med 250 millioner kroner. Midlene er ekstraordinære og knyttet til situasjonen på arbeidsmarkedet. Midlene er begrunnet med å støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene.'
 • Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart å doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner, og legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest RNB.
 • Stortinget ber regjeringen innen RNB 2020, komme tilbake med forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag om økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsaktivitet, herunder tilskudd på til sammen 3,1 milliarder kroner under Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Krisepakken vedtatt på Stortinget 31. mars inkluderer i tillegg:
  • Miljøteknologiordningen økes med 184,5 millioner til 750 millioner kroner.
  • Bevilgningen til Petromax 2 øker fra 195 millioner kroner til 245 millioner kroner.
  • Bevilgningen til Demo 2000 øker fra 70 millioner kroner til 150 millioner kroner.
  • Klynger og innovasjon øker med 50 millioner kroner.