Vedtekter for Støperiforum

Støperiforum ble opprettet 27. mars 2017 er en videreføring av Støperienes Bransjeforening som ble stiftet den 13. august 1926.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Støperiforum, og dens kontor er i Norsk Industri sine lokaler.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser samt å virke for gode forhold og godt samarbeid mellom foreningens medlemmer.

§ 3. Forholdet til Tekno Bransjeforening og Norsk Industri

Støperiforum er tilknyttet Tekno Bransjeforening, og forplikter seg til å overholde de vedtekter som til enhver tid gjelder for Tekno Bransjeforening og Norsk Industri.
Styreleder i Støperiforum skal være styremedlem i Tekno Bransjeforening.

§ 4. Medlemmer

Medlemmer er de støperiene som er tilsluttet Norsk Industri.

§ 5. Styret

Styret består av leder, nestleder og inntil fem andre medlemmer. Disse utnevnes av Tekno Bransjeforening i samråd med støperiene. Styremedlemmene kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid i samme verv må ikke overskride seks år.

Styret avholder møte minst to ganger om året. Til gyldig beslutning kreves alminnelig flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Det føres styrereferat. Foreningen forpliktes økonomisk ved lederens, eller i vedkommendes fravær, ved nestleders underskrift.

§ 6. Kontingent

Den del av foreningens utgifter som ikke dekkes av bidrag fra Norsk Industri, utlignes årlig på medlemmene i henhold til foregående års utbetalte arbeidslønn.

§ 7. Vedtektsendring

Endring av vedtekter eller nedleggelse må vedtas av styret i Støperiforum og godkjennes av styret i Tekno Bransjeforening.