Norsk Industri

Innhold

Lover for Støperienes Bransjeforening

Stiftet den 13. august 1926. Revidert siste gang etter årsmøtet 16. mars 2006.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Støperienes Bransjeforening, og dens kontor er i Oslo.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser samt å virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer.

§ 3. Forholdet til Norsk Industri

Foreningen inngår som en bransjeforening under Norsk Industri, og forplikter seg til å overholde de lover som til enhver tid gjelder for Norsk Industri.

§ 4. Organer

Foreningens organer er:

  1. Styret
  2. Årsmøtet

§ 5. Medlemmer

Medlemmer er de støperiene som er tilsluttet Norsk Industri.

§ 6. Styret

Styret består av leder, nestleder og tre andre medlemmer med inntil tre vararepresentanter. Alle velges på årsmøtet.

For tillitsverv i foreningen gjelder at ingen innen en totalt sammenhengende periode kan velges til samme verv utover fire år. Etter to år gjeninntrer valgbarheten.

Styret avholder møte minst to ganger om året. Det er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.

Over styrets forhandlinger føres protokoll.

Foreningen forpliktes økonomisk ved lederens, eller i vedkommendes fravær, ved nestleders underskrift.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er den øverste myndighet i alle foreningens anliggender. Det sammenkalles av styret hvert år innen 15. mars med minst to ukers skriftlig varsel til hvert medlem. Samtidig med innkallelsen meddeles hvilke saker som foreligger til behandling. Dog skal forslag til lovforandringer samt om foreningens oppløsning være tilstilet medlemmene minst to måneder før årsmøtet.

Når årsmøtet er berammet, sammentrer en komité bestående av to medlemmer valgt av årsmøtet, for å fremkomme med forslag til styremedlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder, som foredrar komiteens innstilling på årsmøtet.

På årsmøtet
a) Fremlegger styrets beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap til godkjennelse
b) Velges styre
c) Velges valgkomité
d) Velges statsautorisert revisor
e) Avgjøres de øvrige saker som er oppført på dagsordenen

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med simpelt flertall og uansett de møtendes antall i alle andre saker enn dem som er nevnt i § 10.

Såfremt årsmøtet ikke er beslutningsdyktig (jfr. § 10), innkalles innen to måneder et ekstraordinært årsmøte, som uavhengig av de møtendes antall er beslutningsdyktig i alle saker som er oppført på dagsordenen, og som har vært forelagt det nærmest foregående ordinære eller ekstraordinære årsmøte.

Ved behandling av og beslutninger vedkommende nye saker, gjelder de samme regler som ved det ordinære årsmøtet.

§ 8. Andre møter

Andre møter, også ekstraordinært årsmøte, kan med minst 8 dagers varsel innkalles av styret enten etter dettes egen beslutning eller etter forlangende av minst fem medlemmer. Beslutninger som er bindende for medlemmene, kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på den utsendte dagsorden.

Stedet for møtenes avholdelse bestemmes av styret.

§ 9. Kontingen

Den del av foreningens utgifter som ikke måtte dekkes av bidrag fra Norsk Industri, utlignes årlig på medlemmene i henhold til foregående års utbetalte arbeidslønn.

§ 10. Lovendring

Forslag til lovendring skal være sendt medlemmene minst 8 uker før årsmøtet. Et medlem har rett til på årsmøtet å fremkomme med endrings- og tilleggsforslag vedrørende de allerede foreliggende forslag.

Til gyldig beslutning kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.

§ 11. Oppløsning

Forslag til foreningens oppløsning kan fremsettes av styret, eller av minst 5 medlemmer. Slikt forslag kan kun behandles på et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært), og må for å vedtas få minst 2/3 av de møtendes stemmer. Minst halvparten av foreningens medlemmer må være representert.

11. mai 2006