Regelverk for renserier på kjøpesentre

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Bilde fra renseri og/eller vaskeri

Foto: Stefan Wendt.

Renserier er ikke eksplisitt nevnt i listen over bedrifter som skal holde stengt, jf. Covid-19-forskriften § 16b. Denne tilsier imidlertid at alle "butikker" som hovedregel holde stengt. Et viktig spørsmål er da om renserier omfattes av begrepet "butikker" i Covid-19-forskriften.

Norsk Renseri og Vaskeriforening og Norsk Industri har mottatt flere henvendelser fra renserier som er usikre på om de omfattes av bestemmelsene om stenging av virksomheter.

Salg av varer er i utgangspunktet fellesnevner for definisjonen av butikk. Det typiske renseri har salg av tjenester som sin hovedvirksomhet. Det er rensingen av ulike tekstiler som selges, ikke gjenstanden som sådan. Den alminnelige, språklige forståelsen av begrepet "butikk" taler altså for at renserier ikke er omfattet av Covid-19-forskriften § 16b første ledd bokstav b mm.

Regjeringen er sterkt involvert i de stadige endringene av Covid-19-forskriften. Regjeringens uttalelser om hvordan forskriften skal tolkes må derfor – sett i sammenheng med at rettskildegrunnlaget ellers er magert – være et relevant tolkningsmoment. Regjeringen gir på sine nettsider uttrykk for at tjenesteytere kan holde åpent. Blant annet er det stilt spørsmål om frisører og andre tjenesteytere kan holde åpent, eller om de omfattes av begrepet "butikker". Regjeringen svarer at "frisører, hudpleiere, tatovører mv. er ikke butikker og kan holde åpent (…)". Selv om svaret kunne vært klarere, trekker det i retning av at tjenesteytere – herunder renserier – ikke faller inn under begrepet "butikker".

Covid-19-forskriftens oppbygning støtter også denne tolkningen. "Butikker" er kun én av kategoriene virksomheter som skal holde stengt etter forskriftens § 16b første ledd bokstav b. Blant de øvrige kategoriene finner vi blant annet treningssentre, svømmehaller m.fl., tros- og livssynshus, biblioteker, fornøyelsesparker m.m., museer og kino/teater m.m. Felles for disse eksplisitt nevnte kategoriene er at deres hovedvirksomhet ikke går ut på å selge varer. Flere av dem selger derimot tjenester – for eksempel treningssentrene. En tolkning av begrepet "butikk" ut over ordets alminnelige språklige forståelse ville gjort enkelte av disse kategoriene overflødige.

På bakgrunn av det ovennevnte er Norsk Industris oppfatning at renserier ikke er omfattet av Covid-19-forskriften § 16b første ledd bokstav b, og kan holde åpent.

Renseri på kjøpesentre

I henhold til de nasjonale retningslinjene 19. mars 2021 kan renserier på kjøpesentre holde åpent. Hvert renseri må likevel sjekke de lokale retningslinjene i sin kommune. Renserier i Oslo, Lørenskog og Lillestrøm har fått bekreftet fra sin kommune at renserier kan holde åpent.

Norsk Renseri- og Vaskeriforening vil oppdatere denne informasjonen dersom det kommer nye vedtak.

Gå til Covid-19-forskriften

Mer informasjon

Dersom du trenger utfyllende informasjon rundt dette i dialog med kjøpesenteret ta kontakt med bransjesjef i NRV, Kjetil Tvedt (kontaktinfo under).