Norsk Industri

Innhold

Endringar for renseri- og vaskerifaget?

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Kunnskapsdepartementet har ute på høyring nytt forslag til struktur for yrkesfaga. Målet med den nye strukturen er å styrke relevansen og kvaliteten.

Per i dag er både vaskeri- og renserifaget såkalla "særløp" der ein som elev kan gå eitt år på TIP VG1, for så å gå ut i lære. Alternativet er å ta faga som praksiskandidat ("voksenlærling"). I 2012-2015 var det tildelt ut 11 fagbrev i vaskerifaget, og eitt sveinebrev i renserifaget – alle var praksiskandidatar.

Det var tilbake i 2016 møte mellom Norsk Industri og NRV, der konklusjonen vart:

  • Det er få lærlinger i bransjen: Ikke tradisjon for lærlinger, de tar heller inn ufaglærte og lærer opp. (Må ha samme opplæring om det er en lærling fra Vg1 TIP eller en fra «gata»).
  • Man ønsker flere lærlinger i bransjen, så man en ønsker et bedre rekrutteringsgrunnlag. Lærlinger kan tilføre viktig kompetanse. Stadig høyere krav til kompetanse blant operatørene i bransjen.
  • Terskelen for å ta inn lærlinger er større ved 1+3 enn ved 2+2, krever mer av bedriften, og fellesfagene må også ordnes.
  • Det er viktigere med breddekunnskap, den bransjespesifikke/bedriftsspesifikke opplæringen må de gi dem når de kommer ut i bedrift uansett.
  • Ser fordeler ved å gå over til 2+2 og det er da naturlig at faget legges inn under Vg2 Industriteknologi. Helst ville en hatt et mer spisset Vg2 Produksjonsfag.
  • En ser mange likhetstrekk med produksjonsteknikkfaget, og det kan være aktuelt å ta inn lærlinger i dette faget. Men Vg3 Vaskerifaget og Vg3 Tekstilrensfaget bør beholdes som eget fag.
  • Det er noen voksne som tar fagbrev (praksiskandidater), det er viktig at den muligheten fortsatt finnes og ikke kompliseres. Fagbrevkursene fra Norsk Industri benyttes i stor grad til dette.

Norsk Industri representerer renseri- og vaskeribransjen i faglig råd for Teknisk Industriell Produksjon (TIP). Anbefalinga frå fagleg råd vart, i tråd med innspela frå bransjane:
Faglig råd anbefaler at Vaskerifaget og Tekstilrensfaget gjøres om fra særløp til 2+2 modellen og legges inn under Vg2 Industriteknologi. Rådet anbefaler at det nedsettes en læreplangruppe for hvert av fagene som får i oppdrag å utarbeide ny læreplan for Vg3 Vaskerifaget og Vg3 Tekstilrensfaget. Innspill om læreplanmål fra fagene som inkluderes i Vg2 Industriteknologi oversendes læreplangruppe for Vg2 Industriteknologi.

Kunnskapsdepartementet si anbefaling er i tråd med det faglig råd TIP (FRTIP) uttrykte:
FRTIP mener årsaken til rekrutteringsproblemene kan være er at tekstilrensfaget og vaskerifaget ikke er godt nok kjent ved å følge en særløpsmodell. Endring av opplæringsmodell til 2+2 modell kan bidra til å løse rekrutteringsutfordringene. Gjennom å endre opplæringsmodell for tekstilrensfaget og vaskerifaget til 2+2 vil også bedriftene kunne rekruttere lærlinger som har en større breddeforståelse innen fagfeltet. For elevene vil endringen gi økte valgmuligheter etter Vg2. Det foreslås at tekstilrensfaget og vaskerifaget skal bygge på Vg2 industriteknologi.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dette kan du kontakte bransjesjef i NRV, Kjetil Tvedt før styremøtet i NRV 24. august, eller legge inn dine kommentarer direkte til Kunnskapsdepartementet innan 4. september.