Foto:

Oppdatering fra IA-bransjeprogrammet for leverandørindustrien

Aktuelt, HMS og IA, Olje og gass

Publisert

Deltakere på workshop

Workshop for IA-bransjeprogrammet i januar 2020. Foto: Norsk Industri. Foto:

I oktober 2019 startet Norsk Industri opp IA-bransjeprogrammet for leverandørindustrien. Prosjektet har kommet godt i gang, og på tross av koronaen har mange av deltakerbedriftene som mål å komme i gang med tiltak i løpet av høsten.

Etter en god start på året med workshop for leverandørbedriftene i januar og enighet om veien videre for første halvår ble de aller fleste deltakerbedriftene hardt rammet da koronakrisen inntraff i mars. Fra da av har det meste av fokuset vært på den operative driften og mange av bedriftene har hatt begrenset tid til å jobbe med utprøving av nye tiltak for å redusere sykefravær og frafall.

Flere gode IA-tiltak

De bedriftene som har kommet lengst presenterte prosjektene sine på den digitale workshopen som ble holdt 23. juni. Tiltakene gjennomføres av bedriftene selv og styres av interne partssammensatte prosjektgrupper, ofte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I noen av prosjektene er også NAV arbeidslivsenter med i samarbeidet.

Eksempler på tiltak som testes ut:
  • ergonomisk kartlegging
  • trivselsambassadører
  • systematisering av sykefraværstall for de som jobber turnus
  • endringskompetanse
  • økt partssamarbeid

Programmets opprinnelige mål var at samtlige bedrifter i bransjeprogrammet skulle iverksette tiltak i løpet av våren 2020, men på grunn av koronakrisen lot ikke dette seg gjøre. Etter en oppdatering fra bedriftene i august har vi imidlertid forventninger til at det etableres flere prosjekter i løpet av høsten.

Flere relevante programmer

I prosjektteamet har vi også jobbet med å vurdere/anbefale eksisterende programmer innenfor områder som er etterspurt av bedriftene. Behovet er størst innenfor områder som psykososialt arbeidsmiljø, endringsledelse og lederopplæring (spesielt mellomledere). Av programmer som er vurdert og anbefalt til bedriftene nevnes «Helse i arbeid» (NAV), «En bra dag på jobb» (Stami) og E-verdier (Norsk Industri). Vi har også planer om å teste relevante programmer fra private konsulentselskaper.

Mer informasjon:

> En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljø i praksis (Stami)

> Helse i arbeid (brosjyre fra NAV og Helsedirektoratet)

> Hovedorganisasjonenes fellestiltak - Bedre bedrift gjennom partssamarbeid