Norsk Industri

Innhold

Miljø og kvalitet

Bli med i nettverket, som allerede har blitt stort! Norsk Industri møbel + interiør inviterer medlemmene til å delta i prosjektet "Ledende på miljø og kvalitet".

Gjennom styrket innsats inn mot dagens og fremtidens utfordringer innen miljø- og kvalitet, skal bedriftenes og bransjens konkurransekraft økes. 22 bedrifter er med til nå, og vi ønsker flere velkommen.

- Vi inviterer medlemsbedriftene til å bli prosjektdeltakere og anbefaler ledende aktører å bli Pilot-bedrifter, sier bransjesjef Egil Sundet.

– Prosjektleder Are Lyubråten og jeg startet presentasjonsrunden vår til bedriftene i starten av desember, og responsen så langt har vært meget god. Signalene vi får er at bransjen har behov for denne satsingen.

Prosjektbedrift

Som prosjektbedrift vil du få styrket miljø- og kvalitetskompetansen og systemene i din bedrift. - Det vil gjøre deg bedre rustet i forhold til krav i markedet, som for eksempel miljøkrav, ved offentlige anbud eller i forhold til kvalitetsreklamasjoner, sier bransjesjef Egil Sundet.

- Samtidig vil dere bidra og delta inn i et bredt og kompetent bransjenettverk som har førstehåndskjennskap til innhold i krav, standarder og andre ordninger innen miljø og kvalitet. Prosjektet vil også gjøre bransjen bedre i stand til å følge med på hva som skjer i og utenfor Norge – og det er en forutsetning for at vi og dere kan være ledende innen miljø og kvalitet, sier bransjesjefen.

- Norsk møbel- og interiørindustri har lenge vært langt fremme, sier Sundet, men styret for bransjeforeningen ser at skal vi klare å ha en ledende rolle også i fremtiden må vi sammen trå til nå. En sak som viser viktigheten er den om brannkrav til møbler, madrasser og interiørtekstiler, samt noen tilliggende produkter. Et strengere krav ville fått dramatiske effekter for vår bransje, i tillegg til alle de negative for forbrukerne. Denne saken viser hvor viktig det er å kunne følge opp og ha et effektivt nettverk – og saken er ikke vunnet ennå.

- Med dette prosjektet organiserer vi oss bedre, trekker sammen med bedriftenes ressurser og får kapasitet til oppfølging, påpeker bransjesjefen. Vi har hentet inn Are Lyubråten til å lede dette arbeidet. Han har bakgrunn fra Svenheim Møbelindustri, og arbeidet med disse spørsmålene operativt i bedrift samtidig som han har vært sentral i bransjeprosjektet EPD Generator og styreleder i Møbelfakta.

Nødvendig kapasitetsøkning - oppgaver

Målet for prosjektet er å styrke konkurransekraften til norsk møbel- og interiørindustri innen miljø, kvalitet og tilhørende områder, gjennom å styrke og systematisere innsatsen innen disse oppgavene:

  1. Følge utvikling av lovgivning, standarder og andre tekniske ordninger nasjonalt og i Europa/internasjonalt, og påvirke utvalgte tema
  2. Utvikle og implementere bransjens norm for innkjøp og andre redskaper for å løfte bransjen innen miljø, kvalitet og relaterte tema
  3. Styrke og utvikle prosjektbedriftenes kompetanse og systemer innen miljø og kvalitet

Med egen prosjektleder vil det bli kapasitet til å følge utviklingen og ha førstehåndskjennskap til innhold i viktige saker for oss, her beskrevet som oppgave en. Dette følges ikke systematisk i dag. Oppgave to i prosjektet blir å se til at bransjens norm for innkjøp er den som innkjøpere etterspør med hensyn til miljø- og kvalitetsegenskapene. Den tredje oppgaven i prosjektet er den direkte oppfølgingen mot prosjektbedriftene og sørge for at kompetanse og systemer er rett i forhold til den posisjonen bedriften ønsker å ha innen miljø og kvalitet. For mer om oppgavene se lengre ned i artikkelen.

- Dette er et ambisiøst prosjekt, men med de ledende aktørene med fra vår side har vi muligheter, sier bransjesjef Sundet. - Vi må sørge for at vi er godt rustet, og dette prosjektet som er utviklet sammen med flere av medlemsbedriftene, vil etablere både kapasitet og system, sier bransjesjefen. Vedlagte presentasjon forklarer oppgaver og innhold dypere, sier han.

Organisering og finansiering

Prosjektet finansieres etter en todelt modell avhengig av om bedriften blir prosjektbedrift eller pilotbedrift. Forskjellen ligger i at pilotbedrifter både vil få økt kompetanse og oppfølging, men det kreves også mer deltakelse av disse.

Prosjektbedrifter vil betale fra 20-40.000 kr årlig, avhengig av størrelse. Dette tilsvarer om lag dagens Møbelfakta-kontingent, slik at for bedrifter som alt er med her vil endringen være liten. En stor del av deltakerne vil ligge her. De som i tillegg vil være såkalt pilotbedrift, som vil og bør engasjere seg mer, bl.a. fordi miljø og kvalitet er viktig for dem, vil måtte betale fra 40-80.000 kr. Prosjektet pågår i første omgang i 2 år.

Vil du være med som pilotbedrift? Ta kontakt med enten prosjektleder Are Lyubråten eller bransjesjef Sundet.

- Det løftet vi trenger avhenger av at flere deltar som pilotbedrifter, sier Egil Sundet. Disse vil få tilbud om å delta i bransjens nye Tekniske Komité, samt speilkomié og nettverk, men etter omforent avtale. Dette vil gjøre at kompetansen i bedriften styrkes betydelig ved at vi på tvers jobber sammen mellom bedrifter og forening, samt med aktører på miljøfeltet.

Mer om oppgavene

Med prosjektleder på plass vil prosjekt- og pilotbedriftene gjennom oppgave 3 få tilbud om besøk av prosjektleder for status-gjennomgang av bl.a. kvalitets- og miljøsystemer, samt adgang til videre rådgivning omkring disse og relaterte emner. Deltakerne får rett til å bruke Møbelfakta-merket, gitt oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Bransjen setter seg gjennom prosjektet i en lederrolle innen miljø og kvalitet. Deltagelse sikrer læring og kompetanseheving for ansatte i bedriftene. Se også presentasjon over.

Videre med opprettelse av nye fora og nettverksgrupper får bransjen økt kapasitet og oppgave 1 omfatter å etablere Teknisk Komité for bransjen hvor vi kan samle innspill og utvikling av lover og regler for bl.a. offentlige innkjøp, brannkrav og sirkulær økonomi, samt i standarder og miljøkrav.

Vi har de beste lytteposter ved at vi nå blir deltaker i Technical Committee i EFIC (Den europeiske møbel- og interiørindustrien) samt etablerer norsk speilkomité i samarbeid med Standard Norge for å følge og påvirke europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Vi ser på et utvidet nordisk samarbeid for samkjøring av kvalitetsstandarder mv. samt at vi må se til FEMB (den europeiske foreningen for kontormøbelprodusenter) og Europur (den europeiske foreningen for skumplastprodusenter).

Blant redskapene bransjen har beskrevet inn i oppgave 2 er bransjens norm for innkjøp/Innkjøpsveileder, produsentforeningen Møbelfakta, EPD Generator for møbler og Møbellaboratoriet AS i Sykkylven. I forslaget ligger at Innkjøpsveileder og Møbelfakta videreutvikles og samkjøres. Bransjens egen software for generering av miljødeklarasjoner - EPD-er - får ressurser til oppdateringer og utvidet bruksområde. Bl.a. er det aktuelt med en utvidelse til belysning. Samarbeidet med Møbellaboratoriet - Norges eneste for møbeltesting - styrkes.