Norsk Industri

Innhold

Utvikling i norsk møbelindustri - og hele designindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Møbler på et torg

Vestre på Times Square. Foto: Julia Martins Miranda

Økte oljeinvesteringer og skipsbygging trekker etterspørselen oppover i Norge. For møbel- og interiørindustrien er bildet sammensatt, mens hjemmemarkedet er flatt vokser eksporten.

Investeringsnivået i oljen trekker igjen konjunkturene i Norge opp fra 2018. Dette ser ut til å gjelde også inn i 2020. Likevel er nivået en god del lavere enn i toppårene, og på litt sikt vil etterspørselsimpulsen i norsk økonomi avta fra denne sektoren.

For møbelindustrien er det i år god vekst i eksporten på 4,8 prosent. Eksporten utgjør nå nesten 70 prosent av omsetningen, og møbelindustrien er en av de mest eksporttunge næringene i Norge. Omsetningen i møbelindustrien har økt en del over nivået fra finanskrisen, men produksjonen i Norge har falt med 26 prosent siden 2010 viser tall fra SSB.

Kilde: Eksportkreditt

- Dette skyldes årsaker som vi kjenner godt. Økte lønnskostnader og dårligere rammevilkår i Norge har ført til utflytting av produksjon, men også svak etterspørselsutvikling de siste årene bidrar til en svekket konkurranseevne. Møbelindustrien har tradisjonelt hatt en sterk posisjon i Norge, sier bransjesjef Egil Sundet.

For interiørindustrien har tekstil- og bekledningsindustrien fram til 2014 falt betydelig, og fra 2000 med 55 prosent. Men etter 2014 har produksjonen økt igjen med 27 prosent, og spesielt sterk har veksten vært i delsektoren tekstiler. Veksten forklares dels med god eksportvekst, men også med at ny teknologi har gjort økt produksjon i Norge lønnsom.

For hele Designindustrien øker eksporten med 5,4 prosent etter årets 8 første måneder. Møbel er den klart største varegruppen, mens for belysningsprodukter (som er den nest største) faller eksporten så langt i 2019 med -1,7 prosent. Det er innen gruppene "bijouterivarer, gull- og sølvsmedvarer" og "barnevogner, leketøy, spill og sportsartikler" at eksporten øker mest i 2019.

Import- og varehandelsutvikling

Importverdien av designvarer øker med 6,8 prosent etter årets første 8 måneder.

- Verdiøkningen er temmelig jevnt fordelt på varegruppene. Den svakere kronen de siste årene er fortsatt en viktig forklaring på veksten, da det ellers rapporteres om svak utvikling for varehandelen med møbel- og interiørprodukter i Norge, sier Sundet.

Tall fra Virke viser en svak omsetningsvekst i varehandelen i Norge de siste årene, dårligere lønnsomhet og økte konkurser innen møbel- og interiørområdet. I 2018 falt omsetningen med -1,7 prosent. Også strukturen i varehandelen er i endring, med et fall i antall bedrifter selv om det er en liten vekst i alle varehandelskanalene.

Det eneste området med sterk vekst er innen netthandel, hvor antallet aktører har økt med om lag 40 prosent siste 10 år. I 2018 økte norsk netthandel med møbel og interiør med 6,5 prosent og utgjør 7-8 prosent av varehandelen for møbel og interiørprodukter. På verdensbasis er 6 prosent av møbelsalget netthandel. Mens etterspørselen av møbler i verden økte i gjennomsnitt med 5 prosent de siste årene økte netthandelen med 27 prosent årlig i samme periode.