Norsk Industri

Innhold

Tiltakspakke for design- og ferdigvareindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Gruppe mennesker som er styret i Designindustriens bransjeforenng

Styret i Designindustriens bransjeforenng. Foto: Kristin Jacobsen, Studio Oscar

Norsk Industri har bedt regjeringen komme med nye og bedre virkemidler overfor design- og ferdigvareindustrien.

Norsk Industri har bedt om en tiltakspakke til design- og ferdigvareindustrien på 100 mill kr årlig over tre år. Dette ble tatt opp i brev til næringsministeren den 17. april fra styret i Designindustriens bransjeforening. Noen dager etter tok Norsk Industris adm. direktør Stein Lier-Hansen også opp tiltakspakken i møte med statsministeren 21. april.

- Det er ikke noe nytt det vi ber om, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien, men basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har om hva som styrker konkurransekraften. En rekke undersøkelser viser at norske bedrifter er sterkere på produkt enn på marked. I en tid der norsk eksport må økes betydelig for å dekke opp for reduserte inntekter fra petroleumssektoren, er det grunn til å stille spørre om ikke markedsorienteringen må styrkes betydelig og virkemidlene breddes ut slik vi foreslår, sier Sundet.

Design- og ferdigvareindustrien har hatt vekst både hjemme og på eksport de siste årene. Året 2019 var meget bra og starten av 2020 viste god utvikling, før krisen kom.

- Det er ikke mange industribransjer som har hatt eksportvekst de siste årene, sier Sundet. Vi ber om at virkemidlene rettes slik at mulighetene kan utnyttes bedre. Dette er ikke en koronapakke, men en pakke med tiltak som skal styrke langsiktig vekst.

Av tiltakspakken på 100 mill kr skal halvparten gå til en eksportutviklingsordning som organiseres som en egen bransjeeksportorganisasjon etter modell av NORWEP, og tilby finansiell risikoavlastning, markedsinnsikt og konkrete eksport og profileringstiltak. 40 mill kr skal gå til et FoU-program for forretningsdrevet innovasjon og de siste 10 mill kr til et nytt kompetansesenter for designindustrien. Forslagene er nærmere beskrevet i Smart eksport-rapporten, som kommer senere i år.
Se brev til næringsminister Iselin Nybø 17.04.2020

Design- og ferdigvareindustrien står for ca 6 % av norsk eksport, sammenlignet med 25 % i våre naboland. Det er et potensial for en dobling av eksporten, som vil bety mange nye arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, men da kreves det nye og endrede virkemidler. I en rapport fra Menon vises at dette betyr 28.500 nye årsverk og økt norsk brutto nasjonalprodukt med 1 %-poeng.