EPD-generatoren for møbler blir web-verktøy

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Designindustrien inviterer bedrifter til å delta i et prosjekt for å flytte bransjens EPD-generator-software over til en fremtidsrettet web-løsning. Bli med på digital miljøsatsing!

EPD miljødeklarasjoner presenterer miljøavtrykket til et produkt på en internasjonalt standardisert, transparent, objektiv, tallbasert og sammenliknbar måte. 

Samarbeider om miljøinformasjon

EPD (Environmental Product Declaration, iht. ISO-standard 14025, type 3) gir i dag den mest detaljerte og åpne miljøinformasjonen til et produkt, på bakgrunn av livssyklusanalyse (LCA). Siden 2014 har Designindustrien tilbudt medlemmene å deklarere sine produkter ved hjelp av EPD-generatoren for møbler, en software utviklet i samarbeid med Østfoldforskning, EPD-Norge (Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner) og pilotbedriftene Flokk AS, Ekornes ASA, Fora Form AS, Svenheim Møbelindustri AS og Helland Møbler AS.

EPD-generatoren skal nå konverteres til en web-basert løsning og medlemsbedrifter inviteres til å bli med i dette arbeidet.

Kobler informasjon

For å bli lisens-bruker av både eksisterende software og fremtidig web-versjon, blir bedriftene kurset i innsamling av material-, prosess-, energi- og transportdata, og lærer hvordan man fyller dette inn i et dataprogram. Denne informasjonen kobles opp mot internasjonale miljødatabaser og miljødata for norske forhold. EPD-er genereres, og produktets helhetlige miljøavtrykk presenteres. En EPD gir konkrete tall på produktets miljøpåvirkninger, eksempelvis klimafotavtrykket, energiforbruket, andel resirkulert materiale inn i produktet og hvor mye som er resirkulerbart når produktets livsløp er over.

Eksempel på miljøinformasjon fra EPD.

Kunnskap om miljøpåvirkning

- EPD-generatoren er et utmerket verktøy for å effektivisere EPD-arbeidet og gjør at bedriftene får en dypere kjennskap til miljøpåvirkningen deres produkter representerer, sier Are Lyubråten, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien.

- Man ser tydelig hvor i livssyklusen det er størst potensial for forbedringer. Og ikke minst i produktutviklingsfasen har man muligheten til å eksperimentere og simulere hva som konkret skjer med miljøavtrykket når man endrer typer materialer, mengde materialer, transportavstander, energikilder, produksjonsmetoder osv. På denne måten kan man ta de beste miljø-valgene på tidligst mulig stadium utviklingen.

I web-løsningen Designindustrien nå skal utvikle sammen med LCA.no AS, Østfoldforskning og EPD-Norge, vil funksjonaliteten og effektiviteten ytterligere forbedres. Og ikke minst vil miljø-tallene bli digitalt tilgjengelige.

- Vi forbereder oss på en fremtid der tilgjengelighet av nøkkeltall for produkters miljøavtrykk rett og slett blir «licence to operate», sier Lyubråten, som til daglig jobber med dette i Norsk Industri.