Norsk Industri

Innhold

Ytterligere 65 millioner kroner til prosjekter innen grønn skipsfart fra Forskningsrådet (MAROFF)

Regjeringen har i "tiltakspakke 3" gitt Forskningsrådet en engangsbevilgning på 65 millioner kroner som skal bidra til utslippsreduksjon fra sjøtransport og til grønn omstilling i maritim sektor.

Midlene vil gå til innovasjonsprosjekter i næringslivet knyttet til grønn skipsfart.

– Nye teknologier og løsninger er viktige for å redusere utslipp i maritim sektor, og for å nå regjeringens ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart innen 2030. Midlene fra tiltakspakke 3 vil gå til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) knyttet til grønn skipsfart. Har bedriften din et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, kan dere sende søknad når som helst i 2020, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

Samlet vil Forskningsrådet i 2020 lyse ut 165 millioner kroner innenfor hele bredden av maritim virksomhet, inkludert offshore-operasjoner rettet mot maritim næring.

Frist

Behandlingen av søknader vil skje puljevis, og neste pulje gjelder for søknader sendt inn før midten av august. Normal svardato på søknader send inn før midten av august er 30. september.

> Les mer her (forskningsradet.no, rull ned til "Hav")