Norsk Industri

Innhold

Vurderer flere tiltak for grønn skipsfart i revidert nasjonalbudsjett

Ferje på sjøen

Illustrasjon: LMG Marin

Ulike aktører i den maritime klyngen har bedt om en kraftfull tiltakspakke for å øke aktiviteten for en næring som berøres av mindre internasjonal skipsfart.

Næringen er blant annet sterkt preget av full nedstengning av cruisenæringen, som siden 2014 har gitt store oppdrag til norske skipsverft. Disse nye ordrene har bidratt til en omstilling av verft og utstyrleverandører fra serviceskip til petroleum til andre skipstyper. 

I revidert nasjonalbudsjett vurderer regjeringen flere av disse tiltakene, og vil ventelig komme tilbake med flere tiltak i fase 3-proposisjonen som er varslet 29.mai. Noen av tiltakene som er vurdert i revidert budsjett står omtalt nedenfor.

Midlertidig økt avskrivningssats for grønne skip

Stortinget har bedt regjeringen om å øke avskrivningssatsen for grønne skip for å forbedre til likviditeten ved investeringer i miljøvennlig tonnasje. Regjeringen skriver i revidert budsjett at de ikke ønsker å lage en permanent ny ordning, men har gitt en forskriftshjemmel om økt avskrivningssats fra 14 til 20 prosent for skip i nærskipsfart, utenfor ordningen med tonnasjeskatt.  Forskriftshjemmelen gjelder for 2020. 

Departementet gjer likevel framlegg om at det vert gjeve ein forskriftsheimel til at Finansdepartementet kan innføre ei mellombels saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020, som er erverva frå uavhengig part frå og med eit slikt framlegget tek til å gjelde. Det vil gje departementet høve til vidare naudsynte utgreiingar.

Regjeringen foreslår en ny kondemneringsordning for eldre skip.

Tilskudd til kondemneringsordning for skip
Det vises til anmodningsvedtak nr. 469 (2019–2020) av 31. mars 2020: «Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.»

Målet med kondemneringsordningen er å bidra til at eldre skip i norske farvann kondemneres og erstattes med null- og lavutslippsfartøy. Endelige kriterier for ordningen vil utarbeides i tråd med statsstøtteregelverket.

Det foreslås at bevilgningen øker med 75 millioner kroner og finansieres av bevilgning fra Klima- og miljødepartementets handlingsplan for grønn skipsfart.

Finansieringsordning for grønne skip

Regjeringen vil legge frem en ny finansieringsordning for grønn skipsfart, ifølge Revidert nasjonalbudsjett:

"Stortinget har bedt om at regjeringen legger frem et forslag til å opprette et finansieringsprogram for nærskipsfarten. Gitt den krevende økonomiske situasjonen for store deler av norsk næringsliv vil regjeringen vurdere nærmere hvordan en eventuell finansieringsordning for nærskipsfarten bør utformes. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte."

Øk tilskudd til miljøvennlig ferger

Både på riks- og fylkesveiene har mange fergestrekningene skiftet ut fergene med miljøvennlig alternativer. I en rekke av fergefylkene fører dette til merkostnader knyttet til innkjøp av nytt materiell. Regjeringen foreslår en støtteordning for å sikre bedre økonomi til de miljøvennlige fergeinnkjøpene med en økning av rammetilskuddet til fylkene slik de kan prioritere miljøvennlige løsninger.

"Anskaffelse av batteridrevne ferger medfører merkostnader for fylkeskommunene sammenlignet med innkjøp av konvensjonelle ferger. For å legge til rette for at fylkeskommunene kan prioritere miljøvennlige fergeløsninger uten at det slår ut i økte ferjetakster, foreslås det å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 150 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt særskilt."

Økt tilskudd til miljøvennlig skipsfart

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 25 millioner kroner, ved å overføre midler fra den ovennevnte handlingsplan for grønn skipsfart. Midlene skal støtte opp under Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for å realisere grønn flåtefornyelse av lasteskip.