Koronakrisens påvirkning på maritim næring

Aktuelt, Maritim

Publisert

Kritiske deler av den maritime klyngen står i fare for å falle. Koronapandemien kan bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen til sammen. Nå må næringen spille på lag med myndighetene for å holde hjulene i gang i den maritime klyngen.

Maritimt Forum, interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen, fremmet 3. april en bred innspillspakke med forslag til strategiske og langsiktige myndighetstiltak. Dette er tiltak som vil ha stor effekt for å holde hjulene i gang i den norske maritime klyngen.

Tiltakene som fremmes i dette notatet bygger opp under fire styrende prinsipper:

  1. Skal gi tilnærmet umiddelbar effekt for sysselsettingen og verdiskapingen, så tidlig som mulig, og helst allerede i 2020.
  2. I offentlige anbud bør myndighetene sette krav om høyest mulig norsk innhold.
  3. Tiltakene som fremmes fra myndighetene må bygge på bærekraftperspektivet, og bidra til det grønne skiftet.
  4. Maritim næring er landets nest viktigste eksportnæring; tiltak som utformes av myndighetene må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt

> Les mer her (Maritimt Forum)