Norsk Industri

Innhold

Utviklingstillatelser – katalysator for videre vekst i havbruksnæringen

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

Foto: Monica Kleivtun

Foto: Monica Kleivtun

Sjømatnæringens aktører har høye ambisjoner og målsettinger, og et stort verdiskapingspotensial. Men, de stoppes av sen saksbehandling, manglende tilbakemeldinger, og gjennomgående reduserte volumtilsagn.

Myndighetene og sjømatnæringens aktører har høye ambisjoner og målsettinger, og viser til et verdiskapingspotensial opp mot 550 milliarder NOK i 2050. Dette forutsetter at ny teknologi og løsninger utvikles og implementeres i alle ledd i sjømatnæringen, og ikke minst, at framtidig vekst baseres på miljøets bærekraft og forutsigbare industrielle rammebetingelser.

Regjeringen ved fiskeriminister Elisabeth Aspaker etablerte i november 2015 utviklingstillatelser, hvis målsetning er å bidra til utvikling av teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står ovenfor. Det legges til rette for risikoavlastning ved at utviklingstillatelser tildeles vederlagsfritt for inntil 15 år, og at tillatelsene etter en gitt tid kan konverteres til kommersielle tillatelser mot et vederlag på 10 millioner kroner. Insentivene i denne ordningen er således formet slik at store prosjekter som innebærer både betydelig innovasjon og betydelige investeringer og ikke minst en viss risiko for ikke å lykkes, kan se dagens lys. De nye utviklingstillatelsene har derfor potensial for å kunne bli en katalysator for en miljømessig og bærekraftig produksjon av laksefisk, hvor luse- og rømningsproblematikken er løst.

Det går for sakte

Engasjementet fra havbruksnæringen og viljen til å investere i ny teknologi gjennom denne ordningen har vært enorm. Med 61 leverte søknader og en investeringsramme på mellom 25 og 30 milliarder kroner totalt, viser dette at aktører innen og utenfor havbruksnæringen har risikovilje og finansielle muskler til å utvikle fremtidens oppdrettsløsninger. Men, de stoppes av sen saksbehandling, manglende tilbakemeldinger og gjennomgående reduserte volumtilsagn i forhold til presenterte søknader til Fiskeridirektoratet.

Nye tilsagn på utviklingstillatelser til store og små prosjekter er derfor avgjørende for å kunne virkeliggjøre havbruksnæringens vekstpotensial. Lykkes bedriftene med sine utviklingstillatelser vil oppdrettere kunne øke sin verdiskaping gjennom bedre produksjonsmetoder, redusert svinn, bedre fôrfaktor. Og, det vil ikke minst gi grunnlag for nye permanente oppdrettskonsesjoner. For teknologi- og serviceleverandører til oppdrettssektoren gir dette et enormt utviklingspotensial med estimerte leveranser på opptil 100 milliarder kroner fram mot 2050. En bred godkjenning av mottatte søknader til utviklingstillatelser vil således kunne sementere Norges posisjon som globalt ledende på havbruksteknologi, og bidra til næringens ønske om en internasjonal verdiskaping fra salg av oppdrettsteknologi, service og kompetanse på høyde med den verdiskapning som salg av norsk oppdrettsfisk genererer.

Les mer om saken i VG fra 31. august.