Innspill til aktuelle områder for havbruk til havs

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

Offshore fish farming. Illustrasjon: Aker Solutions

Offshore fish farming. Illustrasjon: Aker Solutions.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster har sendt et felles innspillsdokument til Fiskeridirektoratet sine foreløpige avsatte undersøkelsesområder for havbruk til havs.

Bakgrunnen for dette innspill er at Nærings- og fiskeridepartementet bad Fiskeridirektoratet om å velge ut og anbefale tre områder til konsekvensvurdering for havbruk til havs. Direktoratet har fått oppdrag å fortrinnsvis peke på ett område sør, et midt og et nord i landet. Fiskeridirektoratet inviterte med dette Norsk Industri til å gi innspill til de tre områdene som for direktoratet fremstår som de mest aktuelle å anbefale for tilrettelegging for havbruk til havs.

"Etter tett dialog med næringen ble Norskerenna Sør, Frøyabanken Nord og Trænabanken spilt inn som våre 3 valg på nåværende tidspunkt. Det er dog verdt å merke seg at vi spiller inn Trænabanken til fordel for Trømsøyflaket som ikke har vist seg å være særlig egnet eller ønsket i næringen. Disse tre områdene vil gi god biosikkerhet og buffer sone mot det kystnære oppdrett" – sier Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster påpeker i innspillet at utstrakt bruk av nye havarealer krever pilotering og testområder og at det er et stort behov i næringen for en stegvis tilnærming til teknologiutvikling. Denne tilnærmingen kommer fra erkjennelsen av at det er behov for å redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse og fiskevelferdsmessig risiko. Ut fra hensyn til beredskap og logistikk er det uheldig å starte kun langt til havs, spesielt om det skulle være ulykker som berører enten fisk eller personell.

> Last ned innspillet