Norsk Industri

Innhold

Hvordan kan vi redusere risikoen for rømming i havbruksnæringen?

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

Merd

Foto: Norsk Industri

4. oktober deltok Norsk Industri, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystrederiene på møte hos Fiskeri- og sjømatministeren for å drøfte situasjonen knyttet til rømmingshendelser.

Bakgrunnen for møtet var at Fiskeridirektoratet, frem til medio september, har mottatt 33 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 280 000 laks og 2 000 regnbueørret

Norsk Industri, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystrederiene har samarbeidet for å komme fram til et innspill på hvordan havbruksnæringen gjennom endring og nye tiltak kan redusere risikoen for nye rømningshendelser.

I et felles brev sendt Nærings- og fiskeridepartementet beskriver organisasjonene en rekke forslag med nye initiativ og satsninger.

Disse satsingene omfatter:

  • Felles tiltak mot rømming gjennom koordinert innsats
  • Utvikling av en sterk sikkerhetskultur
  • Sterkere fokus på opplæring og erfaringsformidling
  • Tiltak på teknisk område
  • Ønskede tiltak fra NFD og statsråden

Norsk Industri har i felleskap med de andre havbruksorganisasjonene og Kystrederiene lagt fram nye og konkrete initiativ til hvordan næringen kan redusere risikoen for framtidige rømminger. I vårt felles dokument legger vi vekt på at det grunnleggende og kontinuerlige fokus må rettes mot rømnings- og risikoreduserende tiltak i hele verdikjeden.

Et av våre forslag er å etablere et tverrfaglig forum i løpet av oktober med representasjon av alle de fire organisasjonene og alle aktører i verdikjeden. Norsk Industri har stor tro på at bransjens felles innsats vil bidra til større kunnskap om rømningsforebyggende tiltak og riktig gjennomføring av arbeidsoperasjoner i egen organisasjon, sier fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri

> Last ned innspillet