Behov for rask avklaring om produksjonstillatelser i ytre områder

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

SalMar Smart Fish Farm. Illustrasjon: SalMar

SalMar Smart Fish Farm. Illustrasjon: SalMar.

Norsk Industri og Sjømat Norge har sendt et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet hvor vi ber om at det snarest innføres en midlertidig ordning som gir mulighet for produksjonstillatelser i ytre områder inntil en permanent ordning er etablert.

Arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs er viktig for å utvikle havbruks- og offshorenæringene i Norge. Det handler om den globale matforsyningen. Det handler også om å bygge industrivirksomhet i Norge, skaffe landet eksportinntekter og arbeidsplasser også i fremtiden. Et av de viktigste bidrag for å oppnå dette formål er å sørge for en effektiv og miljøvennlig produksjon av marint protein til hele verden – i et ubegrenset tidsperspektiv. Klodens matbehov vil være evigvarende.

Norsk havbruksnæring og leverandørindustri er utsatt for en sterk internasjonal konkurranse. Det investeres f.eks. i dag milliarder av kroner i landbasert oppdrett nær og på innsiden av de store markedene. Norsk Industri og Sjømat Norge vil på denne bakgrunn sterkt henstille til departementet om snarest å følge opp forslaget om en broordning inntil en permanent tillatelsesordning for havbasert oppdrett er på plass. På den måten kan regjeringen bidra til en miljømessig bærekraft vekst i en næring som har de beste forutsetninger for å bli en av de viktigste bidragsyter til industriell vekst og sysselsetting i landet vårt også fremover.

– Det er viktig at prosessen rundt tildeling av lokaliteter og tillatelser for havbruk til havs ferdigstilles raskt. Vi ser at det er en drastisk vekst i landbasert oppdrett i flere land og det vil være synd om Norge skulle bli akterutseilt på den mest norske av alle næringer – laksenæringen – i påvente av at myndighetene skal åpne egnede havområder og sikre tilstrekkelig biomasse for en økonomisk bærekraftig utvikling. For norsk industri ligger det her til rette for oppdrag som i sum vil kunne beløpe seg til flere milliarder kroner. Tiden er nå inne for å påskynde utviklingen av næringen på industriell basis, sier Stål Heggelund, fagsjef for havbruksleverandørene i Norsk Industri.

> Last ned innspillet