Vil ha nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Stortingets energi- og miljøkomité har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om avfallspolitikk. Et flertall i komiteen ber regjeringen lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Eksempler på andre forslag fra energi- og miljøkomiteen som ligger an til å få flertall i Stortinget er å be regjeringen om å utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall, innføring av krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og næringsliv og vurdere innskjerping av kravene til byggavfall i byggteknisk forskrift.

Les energi- og miljøkomiteens innstilling

I dag har kommunene ansvaret for å sørge for å håndtere avfall fra husholdningene, mens virksomheter som produserer næringsavfall selv har ansvar for å håndtere dette avfallet. I innstillingen fremmer Sosialistisk Venstreparti forslag om å gi kommunene ansvar for å håndtere mer av næringsavfallet. Men, forslaget støttes ikke av de øvrige medlemmene i komiteen. Norsk Industri mener at det er riktig at dagens ansvarsdeling mellom næringslivet og kommunene videreføres. Dette er viktig for å stimulere til gode miljøløsninger for næringsavfallet.

Det er omdiskutert hvorvidt utleie av avfallscontainere til husholdninger, borettslag og sameier er noe som krever samtykke fra kommunen. En samlet komité mener nå at kommunene selv skal ha anledning til å bestemme om de ønsker å praktisere samtykke ved utleie av containere. Norsk Industri mener at det er unødvendig å bruke verdifull arbeidskraft  i kommunene til å administrere noe så ordinært som utleie av avfallscontainere. Vår anbefaling til kommunene er derfor at dagens normale praksis, der et samtykke ikke har vært nødvendig, videreføres.