Norsk Industri

Innhold

Viktig handlingsplan for grønne innkjøp

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri har gitt innspill til ny handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

I stortingsmelding 22 (2018-2019) om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det er Digitaliseringsdirektoratetet som vil ha ansvar for å uarbeide handlingsplanen, i samarbeid med Miljødirektoratet.

Norsk Industri har nå gitt innspill til handlingsplanen

Det anbefales at handlingsplanen prioriterer sektorer der potensialet for innovasjon i en klima- og miljøvennlig retning er størst, f.eks. bygg-, anlegg og eiendom, elektronikk, transport, samt innkjøp av forsvarsmateriell.

Blant industriens forslag til tiltak som bør inngå i handlingsplanen er:

  • Kompetanseløft for innkjøpere i det offentlige
  • Vektlegging av forvetninger til miljø- og innovasjon i tildelingsbrev og at dette følges opp ved etatsstyringsmøter
  • Styrking av Klimasats-programmet, slik at staten i enda større utstrekning kan bidra med risikoavlastning ved offentlige innkjøp som vektlegger innovasjon og miljø
  • Innskjerping av reglene knyttet til vektlegging av miljø i anskaffelsesforskriften
  • Krav til at opplysninger om vektlegging av miljø skal fremgå av anskaffelsesprotokoller
  • Bedre statistikk for grønne og innovative anskaffelser

Les Norsk Industris innspill her