Norsk Industri

Innhold

Ulik avfallspraksis i EU

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinning illustrasjon, resirkuleringslogo på gress

Foto: AdobeStock

En ny rapport utført for EU-kommisjonen viser svært ulik praktisering av avfallsdirektivets kriterier for biprodukter og avfallsfasens opphør.

EUs rammedirektiv for avfall beskriver kriterier for når materialer og stoffer er hhv. avfall, biprodukter og når noe som har vært avfall kan opphøre å være avfall (avfallsfasens opphør/End of Waste). Norsk Industri har tidligere påpekt at myndighetene i EØS-landene tolker disse EU-kriteriene forskjellig. Dette utgjør en barriere mot en sirkulær økonomi. For eksempel er sidestrømmer fra prosessindustrien som klassifiseres som et biprodukt ofte gjenstand for større etterspørsel og enklere å omsette enn om de samme sidestrømmene blir klassifisert som avfall.

Les mer om problemstillingen i Norsk Industris mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien

Konsulentselskapene Umweltbundesamt og ARCADIS har nå utført en kartlegging av lovverk og praksis i EU-landene. Rapporten viser store forskjeller mellom de ulike landene. Det er en rekke eksempler på at myndighetene i EU-landene tolker kriteriene for avfall, biprodukter og End of Waste forskjellig. I tillegg har noen EU-land innført nasjonale regler som fastsetter kriterier for utvalgte fraksjoner, mens andre EU-land legger opp til at de generelle kriteriene i avfallsdirektivet må tolkes fra sak til sak.

I EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi er det varslet at økt harmonisering av kriteriene for biprodukter og avfallsfasens opphør vil vurderes. Rapporten peker i retning av at dette er et nødvendig tiltak for en sirkulær økonomi.

Les rapporten her