Tydelige sammenhenger mellom arbeidsmiljø, helse og sykefravær

Publisert

Stami har ferdigstilt sluttrapport fra et forskningsprosjekt om tiltak for forebygging av sykefravær i gjenvinningsindustrien.

Det overordnete formålet med prosjektet har vært å skape kunnskap og bevissthet om systematisk arbeid for forbedring av psykososialt arbeidsmiljø og virkninger på ansattes helse og sykefravær. Det har også vært et mål å etablere kunnskap om hvordan arbeidsmiljøfaktorer er forbundet med helseplager og legemeldt sykefravær i bransjen.

I delrapport I ble resultater om sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (både psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager (kroppslige plager og «kliniske» psykiske plager) og legemeldt sykefravær presentert. I delrapport II presenteres resultater om effekter av aktive tiltak (gjennom en såkalt survey-feedback metode) på arbeidsmiljø, helse og langtidssykefravær.

Delrapport I - Tiltak for primærforebygging sykefravær i gjenvinning

Delrapport II - Tiltak for primærforebygging sykefravær i gjenvinning

Resultatene i delrapport II viser tydelige sammenhenger mellom arbeidsmiljø, helse og sykefravær, og understreker dermed betydningen av et godt systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Funnene understreker betydningen av å kartlegge og forbedre psykososialt arbeidsmiljø i gjenvinningsindustrien for å forebygge sykefravær og fremme helse, men også produktivitet. Det er indikasjoner på at survey-feedback metoden kan være ett av flere nyttige tiltak for å lykkes i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Kunnskapsbasert kartlegging med feedback-møter forsterker bevisstheten om arbeidsmiljøforhold og øker motivasjonen til å iverksette tiltak.