Tilsynsaksjon på brannområdet

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Brannmann slokker brann

Foto: AdobeStock

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil gjennomføre en felles tilsynsaksjon i gjenvinningsbransjen i 2020.

Tilsynsaksjonen vil være rettet mot sikkerhet mot brann og miljøfarlige utslipp ved brann i avfalls- og gjenvinningsanlegg. Bakgrunnen er mange branner i avfallsanlegg de senere år. Som grunnlag for tilsynene vil Miljødirektoratet og DSB, i samarbeid med fylkesmenn og brann- og redningsvesenene, utarbeide tilsynsprogram/sjekklister.

Selve tilsynsaksjonen vil gjennomføres vår/sommer 2020, av fylkesmannen og Miljødirektoratet. I forkant av aksjonen (høsten 2019) vil DSB og Miljødirektoratet etablere et felles tilsynsprogram og sjekklister. I dette arbeidet vil DSB også involvere brann- og redningsvesenet. Resultatene fra aksjonen skal foreligge høsten 2020

Les brevet fra DSB her

For å øke kunnskapsgrunnlaget har direktoratene også gått sammen om et oppdrag til RISE Fire Research AS (RISE) for å få belyst hvilke risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg og særlig forhold og praksis som har betydning for at branntilløp kan eskalere og utvikle seg til store branner. Videre skal RISE identifisere tiltak som kan forebygge brann og begrense brannens skadeomfang og miljøpåvirkning. Rapporten skal være ferdig i september 2019. Faktagrunnlaget vil benyttes ved utarbeidelse av tilsynsprogram/sjekklister, veiledning, evaluering av regelverk og vurdering av krav i tillatelser.