Norsk Industri

Innhold

Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

Teknologi illustrasjon

Illustrasjon: AdobeStock

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

For norsk prosessindustri betyr en satsing på sirkulærøkonomi muligheter for grønn verdiskaping, økt eksport og styrket konkurranseevne. Prosess 21s ekspertgruppe vektlegger blant annet tiltak for å skape et attraktivt marked for sirkulære produkter og risikodeling gjennom nye grønne finansieringsmodeller.

Gruppen stiller seg bak tiltakene anbefalt av Norsk Industri i ‘Mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien’ og ‘Sirkulær økonomi - Industriens hovedanbefalinger’, fra hhv. 2019 og 2020, og fremhever særlig viktigheten av:

  • økt etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter
  • offentlige innkjøp med strengere miljøkrav
  • harmonisering og forenkling av EU-regelverk
  • satsing på sirkulærøkonomi i det næringsrettede virkemiddelapparatet

Gruppen forslår også fire nye hovedgrep som supplerer de tidligere anbefalingene:

  • økte avskrivingssatser for sirkulære prosjekter
  • økt kunnskap om og kartlegging av materialstrømmer
  • virkemidler for å redusere mengden farlig avfall
  • radikal innovasjon
> Les ekspertgruppens rapport her