Nye avfallsinitiativer i EU

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU-kommisjonen starter opp en rekke nye initiativer med betydning for industrien.

Ett viktig initiativ som startes opp i 2017 er evaluering av regelverket for grensekryssende avfallstransport. EU-kommisjonen ønsker å fjerne administrative og regeltekniske barrierer for handel med avfallsråstoff mellom EU-landene. Evaluering av forordningen for grensekryssende avfallstransport skal bane vei for en revisjon av regelverket, trolig i løpet av 2020.

Det er også publisert et veikart for EU-kommisjonens arbeid med å utarbeide en egen strategi for plast i en sirkulær økonomi. EU-strategien vil se på problemstillinger som bruk av fossile ressurser til å produsere plast, samt vurdere ulike forslag for å øke ombruk og materialgjenvinning av plastavfall og å unngå utfordringer med marin plastforsøpling. 

I tillegg har EU-kommisjonen lansert en rapport som beskriver hvordan initiativer i handlingsplanen for sirkulær økonomi følges opp. Implementering av handlingsplanen fortsetter i 2017. Det skal legges frem en plaststrategi, forslag til indikatorsett for å overvåke utviklingen mot en mer sirkulær økonomi i EU-landene, og det vil foretas en detaljert analyse av forholdet mellom EUs kjemikalie-, produkt og avfallslovgivning. Hensikten med en slik analyse er å kunne fjerne barrierer som hindrer bruk av resirkulert råvare i ny produksjon. Det er utarbeidet et eget veikart for dette arbeidet.

Handlingsplanen for økodesign-direktivet vil også følges opp.