Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.

Den nye stortingsmeldingen – fra avfall til ressurs – inneholder en rekke forslag, hvorav mange av forslagene er knyttet til forebygging og opprydning av marin forsøpling.

> Les Stortingsmeldingen her (pdf-fil) 

På tide å gjennomføre  tiltaket i stedet for å sette i gang nye utredninger.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri

Regjeringen vektlegger betydningen av internasjonale avfallsmarkeder. Det gjelder også ved energiutnyttelse av restavfall. I følge departementet foreligger det ikke gode miljømessige eller samfunnsøkonomiske grunner til å anbefale endringer i regelverket for å begrense eksport av blandet husholdningsavfall til energiutnyttelse. Dette er i tråd med Norsk Industris forståelse.

I tillegg varsler regjeringen nye utredninger av krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og våtorganisk avfall, bygg- og anleggsavfall, samt tekstiler og evt. andre resirkulerbare avfallsfraksjoner.

- Vi er enige i at resirkulerbare avfallsfraksjoner bør sorteres ut til materialgjenvinning, men nå er det på tide å gjennomføre dette tiltaket i stedet for å sette i gang nye utredninger, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Økt konkurranse i avfallsbransjen

Lier-Hansen er også overrasket over at stortingsmeldingen ikke omtaler en rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene fra 2016, som pekte på behovet for økt konkurranse i avfallsbransjen:

- Oppsummert inneholder stortingsmeldingen forslag som er gode og som vil kunne bidra til grønn vekst som følge av økt ressursutnyttelse av avfall. Samtidig er jeg skuffet over departementets manglende forståelse for at næringslivet trenger konkurranse på like vilkår når private og kommunale bedrifter konkurrerer i de samme kommersielle avfallsmarkedene.

Bransjedrevet fondsløsning

I stortingsmeldingen fremgår det at regjeringen er positiv til en bransjedrevet fondsløsning for å oppfylle EUs direktiv om reduksjon av plastposer. Dette vil innebære at det opprettes et miljøfond som forvaltes av næringslivet. Midlene til fondet vil tas inn gjennom et vederlag på plastbæreposer.

- Jeg ser frem til videre dialog med Klima- og miljødepartementet om hvordan et miljøfond best kan organiseres og hvilke føringer som bør ligge til grunn for forvaltning av midlene, avslutter Lier-Hansen.

Norsk Industri vil nå gå igjennom forslagene sammen med medlemmene og gi innspill til Stortingets behandling av meldingen. Målet er å styrke rammebetingelsene for god ressursutnyttelse av avfall.

> Se oversikt over alle forslagene i Stortingsmeldingen (pdf)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!