Ny Stami-rapport om offshoreavfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført et forskningsprosjekt for å undersøke eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved gjenvinning av avfall fra oljeboring.

Prosjektet har bestått av to deler. Målsettingen i den første innledende delen av prosjektet har vært å karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske forbindelser i arbeidsluften på noen av anleggene. Basert på resultater fra dette arbeidet, ble det i del 2 målt eksponering for utvalgte agens under normalt arbeid på anleggene.

Les mer hos Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Den største risikoen for å bli eksponert ved håndtering av boreslam og slopvann, er ved arbeidsoperasjoner der det kan dannes aerosoler. Dette gjelder ved spyling, rengjøring, kosting og feiing i prosesshall og ellers der boreslam blir liggende.

Eksponeringsreduserende tiltak kan være hyppigere rengjøring med bruk av egnet verneutstyr. Eksponering kan også reduseres ved å bygge inn kilden eller installere punktventilasjon. Ellers er gode rutiner for hygiene og etablering av ren/skitten sone på anleggene gode tiltak. Arbeid på vannrenseanlegg kan medføre risiko for H2S og endotoksin eksponering. Stasjonære H2S-målere bør plasseres på utsatte steder.

Det ble det funnet et høyt antall av bakterier i både boreslam og slopvann. Flere av disse bakteriene kan være sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente. Funnene tilsier at det kan være en risiko for å bli smittet av sykdomsfremkallende bakterier ved håndtering av boreslam. Det er viktig å være bevisst på dette i det daglige arbeidet på anleggene. Det er imidlertid få målinger som er gjort og STAMI planlegger derfor en fortsettelse av prosjektet, for å undersøke eksponeringen for mikroorganismer.

Referansegruppen som har fulgt prosjektet har bestått av representanter fra Norsk Industri, LO, deltakende bedrifter, Direktoratet for Arbeidstilsynet og STAMI. I tillegg var Norsk Forening for farlig avfall invitert til å delta som observatør.