Ny rapport om virkemiddelapparatets relevans for farlig avfall

Publisert

En ny utredning vurderer om dagens virkemidler innenfor forskning og innovasjon er tilstrekkelig og hensiktsmessige, for å bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Utredningen utført av Oslo Economics, Mepex, Geir Sørensen Rådgivningstjeneste, og i samarbeid med SINTEF Industri, på oppdrag fra Forskningsrådet.

Les rapporten:
Utredning uorganisk farlig avfall 30.9.22.pdf

Samlet sett mener Oslo Economics at eksisterende virkemiddelapparat delvis dekker behovet som finnes for å utløse potensialet for reduksjon og materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Tidlig i utviklingsforløpet, på forskningsstadiet, er virkemiddelapparat godt innrettet for å legge til rette for relevante prosjekter.

For avfallsstrømmer med et betydelig markedspotensial, dekker virkemiddelapparatet i noen grad også behovet i innovasjonsfasen.

I investerings-/ markedsintroduksjonsfasen er virkemiddelapparat i liten grad innrettet for å legge til rette for prosjekter som har reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall som mål.

Årsaken er at relevante prosjekter har liten betydning for klimagassutslipp og ofte et begrenset markedspotensial. Ved tildeling av støtte blir derfor andre type klima- og miljøprosjekter prioritert.

Dersom det skal legges til rette for flere prosjekter med reduksjon og økt materialgjenvinning av avfall som mål, kan et effektivt tiltak være å vektlegge effektiv ressursbruk som tildelingskriterium.

Analysen av virkemiddelapparatet er gjort med utgangspunkt i en relativt snever målsetning om reduksjon og økt gjenvinning av uorganisk farlig avfall. Ved innføring av eventuelle tiltak mener Oslo Economics at det bør gjøres en helhetlig vurdering av tiltakene opp mot bredere målsetninger, eksempelvis avfallsreduksjon generelt eller utvikling av en mer sirkulær og bærekraftig økonomi.