Ny rapport om branner i avfallsanlegg

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Brannslukking

Foto: Trelleborg.

En ny rapport utarbeidet på oppdrag fra DSB og Miljødirektoratet om risiko for brann i avfallsanlegg er publisert. Samtidig varsles det tilsyn med bransjen i 2020.

Siden 2016 har brannvesenet rykket ut til 165 branner i avfallsanlegg. Miljødirektoratet og DSB jobber sammen for å redusere antall branner på avfallsanlegg og skadeomfanget av disse. For å øke kunnskapsgrunnlaget om risiko for branner i avfallsanlegg har direktoratene fått utarbeidet en rapport fra RISE Fire Research AS.  Faktagrunnlaget i rapporten, vil sammen med annen kunnskap, danne grunnlaget for direktoratetenes videre arbeid med brannforebygging. 

Målet med den nye studien har vært å frembringe faktagrunnlag som belyser risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg, og å identifisere tiltak som kan forebygge brann og begrense brannens skadeomfang og miljøpåvirkning. Høyrisikoavfall er funnet å være blandet avfall, batterier (særlig feilsorterte batterier), elektrisk og elektronisk avfall, samt papir, papp og kartong. Blandet avfall (restavfall) peker seg særlig ut som et viktig fokusområde for å redusere brannrisiko. Det er også foreslått tiltak for brannsikkert design av anlegg, for håndtering av avfall, og for å begrense konsekvensene for miljø under og etter en brann.

Les rapporten her

Det planlegges en tilsynsaksjon rettet avfallsbransjen i 2020 med fokus på brannforebygging. Tilsynene skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og DSB.