Ny EU studie om miljøgevinster ved resirkulering av plast

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Foto: AdobeStock

EU-kommisjonens forskningssenter (JRC) har lansert en ny rapport om utslippsreduksjoner av klimagasser ved resirkulering av ulike plasttyper.

Rapporten bygger livssyklusanalyser for vanlig plastpolymere som omsettes i Europa, f.eks. PET, PE, PP, PS, PVC, osv. Det er utført beregninger av klimaeffekter ved at resirkulert plast erstatter jomfruelig plast og ved at plastavfall resirkuleres i stedet for å utnyttes til energiformål eller deponeres. Resultatene viser blant annet at bruk av resirkulert plast i plastproduksjon gir reduserte klimagassutslipp på mellom 0,15 - 1,5 tonn CO2-ekvivalenter per tonn plast produsert, sammenlignet med bruk av jomfruelig materiale. Hvor mye klimagassutslipp som spares avhenger av plasttype, mv.

Les hele rapporten her:
Environmental effects of plastic waste recycling - Publications Office of the EU (europa.eu)