Næringslivet tar ansvar for egne avfallsressurser

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

Samlebånd hos Norsk Gjenvinning

Foto: Norsk Gjenvinning, Fredrikstad

I Nationen 28. februar tar Kommunesektorens organisasjon (KS) til orde for at kommunene bør få ansvaret for å håndtere avfall som oppstår i næringslivet. Dette er et merkverdig og dårlig forslag.

Faksimile fra Nasjonen 13. mars 2017.

Siden 2004 har virksomheter som genererer næringsavfall hatt plikt til å sørge for at avfallet håndteres forskriftsmessig og stått fritt til å velge leverandør av gjenvinningstjenester. Hensikten er å stimulere til økt bevissthet om avfallsspørsmål, gjøre det mer interessant å redusere avfallsmengdene og sortere avfall for gjenvinning. Vi er ikke kjent med noen virksomheter som ønsker seg en situasjon der de ikke fritt kan velge mellom flere leverandører, for å gå tilbake til å bli underlagt kommunalt avfallsmonopol.

Vi stiller oss uforstående til kommunesektorens ønske om å få monopol på næringslivets avfall.

Virksomheter som genererer næringsavfall er ulike og har forskjellige behov. Mangfoldet som finnes blant dagens leverandører av gjenvinningstjenester sørger for at næringsavfall kan håndteres på den måten som gir best utnyttelse av ressursene i avfallet. Dette gir miljømessige gevinster, og samtidig økt kostnadseffektivitet og produktivitet. KS sitt forslag om å pålegge næringslivet å innordne seg kommunale monopolordninger tar ikke høyde for den utviklingen av gjenvinningsløsninger som har funnet sted de siste 10-15 årene, og viser en manglende forståelse for dagens gjenvinningsbransje.

Vår velfungerende avfallspolitikk bygger på at avfall skal videreforedles og resirkuleres som råstoff til ny industriproduksjon, eller forberedes til ombruk. Gjenvinning har vokst frem som en viktig industribransje, som nå sysselsetter 8000 personer og omsetter for ca. 25 mrd. kroner årlig. Én årsak er at næringsavfallet i stadig større grad utnyttes som en råvare. I fremtiden vil bedriftene utnytte sine avfallsstrømmer enda bedre, enten i egne eller andre bedrifters verdikjeder. Fri konkurranse om å tilby gode gjenvinningsløsninger er altså en viktig forutsetning for å kunne skape grønn konkurransekraft.

Vi ser at KS skriver som om EUs avfallsdirektiv legger føringer på hvordan medlemslandene organiserer ansvaret for avfallshåndteringen. Det er naturligvis ikke riktig. Tvert imot er direktivets definisjon av såkalt "municipal waste" uavhengig av om det er private eller kommunale aktører som har ansvaret for avfallshåndteringen. Hensikten med definisjonen er kun at EU-landene skal rapportere hvor mye av avfallet som materialgjenvinnes på en harmonisert måte. Dette burde KS sitt Europakontor vite.

Forslaget til KS vil sette norsk avfallspolitikk, næringslivets miljøarbeid og gjenvinningsindustrien 15 år tilbake i tid. Det vil ikke NHO, Virke og Norsk Industri akseptere.

Innlegget som sto på trykk i nasjonen 13. mars 2017 er skrevet av:
Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri. Harald J. Andersen, Samfunnspolitisk direktør Virke. Per-Øyvind Langeland, avdelingsdirektør næringspolitikk NHO.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!